Operatieassistent

Verslag van symposium over prostaatkankerzorg - verschillende sprekers

 • Verschillende sprekers

Spreker

Op 12 juni 2017 werd het symposium van de Prostaatkankerstichting en NFK gehouden met als titel: ‘Visie op de toekomst van prostaatkankerzorg in Nederland.’ Hier een korte impressie van de sprekers en hun visie. Het symposium was bedoeld voor alle stakeholders die met prostaatkankerzorg te maken hebben. Centraal stond: ‘Iedere prostaatkankerpatiënt moet goede zorg krijgen. Er gaat al veel goed maar er kunnen dingen beter.’

Na een hartelijk welkomstwoord van Kees van den Berg, voorzitter van de Prostaatkankerstichting (PKS), trapt Hanneke Jansen, onderzoeker IKNL af met inzichten in de variatie in prostaatkankerzorg.

ProZib (een analyse van cijfers van het KWF) laat zien hoe dit de cijfers verschillen per ziekenhuis. Dit wordt Prostaatkanker Zorg in Beeld genoemd. KWF financiert dit project.

Doel van ProZib is (variatie in) prostaatkankerzorg in kaart brengen en factoren die daarmee samenhangen. Dit met als doel het optimaliseren van de prostaatkankerzorg.

Aan ProZib doen circa zesduizend patiënten mee. Zowel de klinische gegevens als de Quality of Life zijn meegenomen. Dit maakt het een unieke landelijke database.

Eerste conclusies:

 • Een meerderheid wordt behandeld volgens de richtlijnen.
 • Ook internationaal doet Nederland het goed.
 • Er is een beperkte variatie tussen de ziekenhuizen. Hier liggen nog kansen om de zorg te verbeteren.

ProZib is een unieke dataset te noemen. De eerste resultaten zijn nu bekend; er wordt hard gewerkt aan meer resultaten.

Daarna was het woord aan Prof.dr. H. Kuipers, patiënt en lid kwaliteitsgroepp PKS. Hij vertolkte de visie van de ProstaatKankerStichting in context van (inter)nationale ontwikkelingen, medische urgentie en patiëntenwensen.

De visie van de PKS laat zich het beste samenvatten met een pleidooi voor gecentraliseerde expertcentra.

 • Is de stip op de horizon; het optimaliseren van rostaatkankerzorg is een proces waarbij verschillende partijen een rol spelen: o.a. specialisten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, de politiek.
 • PKS bepaalt niet wie zorg mag leveren of hoeveel ziekenhuizen zorg mogen leveren, maar….
 • PKS wil graag bij het proces van optimaliseren van prostaatkankerzorg betrokken zijn, waarbij kwaliteitscriteria voor prostaatkankerzorg leidend zijn en aandacht is voor geografische spreiding.

Er werd een Skype-verbinding met Günter Feick, voorzitter Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe, tot stand gebracht. Hij vertelde uitgebreid over hoe ze de prostaatkankerzorg in Duitsland hebben georganiseerd. Hij had het niet over concentratie maar over specialisatie. In Duitsland zijn 105 prostaatkankercentra. Het zijn gecertificeerde centra die elk jaar gecontroleerd worden. Als er iets mis is, dan wordt er direct ingegrepen. Het meten van de resultaten en daar wat mee doen, is belangrijk. Meten is weten!

Prof.dr. C.H. Bangma, uroloog, Erasmus MC, kwam zijn Project Anser toelichten.

Zijn vlammend betoog betrof het verbeteren van prostaatkankerzorg in NL door innovatie van prostaatverwijderingen vanuit een ‘comprehensive cancer’ netwerk in een zelfstandige hoog volume operatieve kliniek. Centraal staan hierbij innovatief en netwerk. Het Anser project houdt onder meer in:

 • Zorgketen kwaliteitsplan met onafhankelijk toezicht (audit)
 • Concentratie van zorg binnen netwerk voor diagnostiek en therapie
 • Netwerk voor technische, medicamenteuze en procesmatige innovatie

Dr. J.P.A. van Basten, uroloog CWZ/projectleider VBHC vervolgde met zijn visie op dit lastige vraagstuk. Even kort samengevat: De vorming van samenwerkingsverbanden (CCN) tussen zorgaanbieders in de eerste, tweede en derde lijn (dus samenwerking door de lijnen heen) op oncologische zorg met als doel: -uniformering van informatie en zorgtrajecten- en afname van uitkomstenvariatie. Schaalvergroting is volgens hem geen doel op zich, maar:

 • Volume bevordert expertise bij hoog-complexe handelingen
 • Volume maakt resultaten beter meetbaar en vergelijkbaar
 • Volume ‘garandeert’ inclusie wetenschappelijk onderzoek (Noblesse oblige)

Prof.dr. J.O. Barentsz, radioloog, Radboudumc had een interessant verhaal over diagnostiek en behandeladvies. Hij stelt voor: een netwerk van gecertificeerde Diagnose-Behandel-Advies Expert Centra om de diagnostiek optimaal te krijgen.

Hierbij is netwerkvorming essentieel. Het geeft:

 •  Gegarandeerde kwaliteit
 • Snelle invoering nieuwe technieken
 • Kennis delen, elkaar helpen
 • Grote databasis

Cathelijne Ziedses des Plantes, van het Zilveren Kruis liet een geanimeerd filmpje zien met daarin een pleidooi voor gecentreerde zorg in enkele centra van het land.

In de discussie na de pauze, bleek dat er onderling meningsverschillen zijn over of alle zorg onder één dak moet of niet. Hetzelfde gold voor de diagnostiek: in een apart centrum of niet?
Wel was iedereen het eens met de conclusie dat we over een jaar niet meer hoeven te Googlen om te weten waar we moeten zijn voor goede zorg. Doelstelling van de PKS is centreren; of het nu acht, tien of twaalf centra worden, dat maakt niet uit: als het maar goede centra zijn en zij betrokken worden bij de besluitvorming.

Daarmee kwam een eind dan een zeer interessante middag. Tijdens het eten werd er nog hartstochtelijk nagepraat. Het blijft de gemoederen in ieder geval bezig houden.

Woord van de auteur:
Het betreft hier een summiere samenvatting waarbij de bijdragen van alle sprekers natuurlijk niet voldoende recht is gedaan. Hun visies zijn veel uitgebreider verwoord dan ik hier kan weergeven. Duidelijk is wel dat bij alle sprekers het onderwerp zeer na aan het hart lag.