ADHD bij kinderen


ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een stoornis waarbij je vaak erg druk en snel afgeleid bent. Andere symptomen zijn impulsief gedrag, slecht functioneren op het gebied van planning, timing, organisatie, informatieverwerking en geheugen. ADHD blijkt meestal niet alléén voor te komen. Vaak is er sprake van bijkomende aandoeningen (co-morbiditeit), zoals slaapproblematiek, problemen met eten, dyslexie, motorische onhandigheid, prikkelverwerkingsproblematiek, angstklachten of depressieve klachten.

Diagnose


De diagnose ADHD wordt getoetst in samenwerking met Mediant. In een ochtend doet Mediant onderzoek door middel van vragenlijsten, ontwikkelingsanamnese, observatie en specifieke testen. De kinderarts is bij het diagnosegesprek aanwezig.

Als ADHD zonder co-morbiditeit wordt vermoed, kan er onderzoek worden verricht in een verkort traject met Mediant. Als er andere grote problemen zijn zoals stemmingsstoornissen, autisme, of een laag cognitief niveau vraagt diagnose een langer traject van onderzoek. Hiervoor worden kinderen verwezen naar kinder- en jeugdpsychiatrie zoals Mediant, Karakter of Accare.

Behandeltraject


Het behandeltraject van een kind met ADHD kan bestaan uit meerdere onderdelen: psycho-educatie (uitleg over de aandoening), begeleiding en coaching en eventueel medicatie. De kinderartsen van ZGT zijn betrokken bij de behandeling met behulp van medicatie. Medicijnen kunnen ADHD niet genezen, maar wel de verschijnselen verminderen.

De kinderarts voert medicatiecontroles uit bij kinderen met ADHD en/of autisme. Hij/zij controleert of de dosering juist is, wat de effecten van medicatie zijn op eventuele bijkomende aandoeningen, of er bijwerkingen ontstaan en hoe de groei en ontwikkeling van het kind is.

De verdere begeleiding en coaching vindt dan plaats bij Mediant of een andere betrokken GGZ-instelling.