Consultteam voor ondersteunende en palliatieve zorg

Binnen ZGT is een in palliatieve zorg gespecialiseerd team werkzaam: het Consultteam voor ondersteunende en palliatieve zorg (COPZ). Dit team kan door uw arts worden gevraagd (consultatie) voor het geven van advies rondom de behandeling van symptomen en kan aanvullende informatie en begeleiding bieden. 

Wat kunt u verwachten?

Het COPZ ondersteunt en adviseert u en uw naasten bij:

 • Een zo optimaal mogelijke behandeling van symptomen zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid en vermoeidheid.
 • Psychosociale zorgen en problemen van u en uw naasten.
 • Het nemen van belangrijke beslissingen zoals het doorgaan of stoppen van behandeling(en).
 • Het oriënteren op zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospices of andere zorginstellingen.
 • Het goed afstemmen van zorg in samenwerking met uw arts, verpleegkundigen, transferverpleegkundige, huisarts en thuiszorg.
 • Het informeren over mogelijkheden in de laatste levensfase.
 • Het afsluiten van het leven, waardig sterven en bij rouw en verdriet.

De verpleegkundig specialist gaat met u (en uw naaste) in gesprek, waarna tijdens een multidisciplinair overleg met de andere teamleden uw situatie besproken wordt.

Multidisciplinaire COPZ team

Het multidisciplinaire COPZ team bestaat uit:

Verpleegkundig specialist Palliatieve Zorg
Een verpleegkundig specialist (VS) is een gespecialiseerd verpleegkundige die na haar basisopleiding nog een tweejarige masteropleiding heeft gevolgd, waarbij zij medisch inhoudelijke kennis heeft opgedaan en taken van de arts over kan nemen. Zij werkt zowel poliklinisch als klinisch en kan, als het nodig is, ook op huisbezoek bij de patiënt en stemt de zorg af met de betrokken behandelaars. 

 • Miriam Bijen, verpleegkundig specialist
 • Kristel Haarman, verpleegkundig specialist
 • Marïet Kamphuis-Venhuis, verpleegkundig specialist in opleiding

Internist-oncologen
De internist-oncoloog is een internist die kanker behandelt met medicijnen. Met de internist-oncoloog krijgt u te maken wanneer u chemotherapie of hormoontherapie krijgt.

 • Dr. E.J.M. Siemerink
 • Dr B.W. Schot

Longarts
Een longarts is een medisch specialist die aandoeningen en ziekten van het ademhalingsstelsel onderzoekt en behandelt. De luchtwegen, de longen en spieren die betrokken zijn bij de ademhaling.

 • Mw. Dr. A.J. Staal-van den Brekel, longarts

Klinisch geriater
Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor kwetsbare oudere patiënten in het ziekenhuis.

 • Hester Klaren

Kaderhuisarts palliatieve zorg
Kaderartsen zijn te benaderen voor consultaties en vragen binnen hun vakgebied. Daarnaast verzorgen zij nascholing en publicaties aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Kaderhuisartsen: zijn meestal aangesloten bij een expertgroep, dit is een netwerkorganisatie op dat deelgebied.

 • B.Heslinga, huisarts, kaderarts palliatieve zorg en palliatief consulent
 • Y.J. Schilthuis, huisarts, kaderarts palliatieve zorg en palliatief consulent

Geestelijk verzorger
Een opname in ZGT is vaak een ervaring die indringende levensvragen en ingrijpende keuzes met zich mee kan brengen. Misschien heeft u voldoende steun vanuit uw thuissituatie om hiermee om te kunnen gaan, maar u of uw naaste mag altijd een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers van ZGT. Zij/ hij is een vertrouwenspersoon die naar u luistert en u steunt in het proces dat u doormaakt. Om samen te zoeken naar zin, betekenis en levenskracht. Daarbij staat uw levensvisie centraal en kijken we waar u kracht aan kunt ontlenen.

 • Mw A.F. Stienstra

Fysiotherapeut
Fysiotherapeuten zijn deskundigen op het gebied van functioneren van het houdings- en bewegingsapparaat, gericht op bewegen in het dagelijks leven. In ZGT is een team van fysiotherapeuten met een verscheidenheid aan specialismen en aandachtsgebieden. 

 • Patricia Jassies

Apotheker
De ziekenhuisapotheek verzorgt de geneesmiddelvoorziening van ZGT. Dat doet zij ook voor diverse zorginstellingen buiten het ziekenhuis. Indien u als patiënt in ZGT, of in één van de aangesloten zorginstellingen bent opgenomen, krijgt u uw geneesmiddelen van de ziekenhuisapotheek. De ZGT Apotheek heeft een belangrijke adviserende taak bij het geneesmiddelgebruik en verstrekt hiertoe informatie aan artsen, verpleegkundigen en patiënten.

 • Heleen Haverkate
 • Tessa Brandsma

SCEN-arts
SCEN-artsen zijn huisartsen en medisch specialisten die speciaal zijn opgeleid om deskundige en onafhankelijke steun en consultatie te geven aan collega-artsen. Zij doen dit werk naast hun gewone praktijk. 

Overige medewerkers
Het team heeft naast bovenstaande disciplines ook contact met de huisarts en transferverpleegkundigen  uit het ziekenhuis om de zorg zo goed af te stemmen. Mocht het nodig zijn dan kunnen zij andere medisch specialisten, en paramedici, zoals een medisch maatschappelijk werker of psycholoog bij uw zorg betrekken.

Daarnaast werken zij ook samen met de palliatief netwerken in de regio; Netwerk Palliatieve zorg Twente.