ZGT stuurt rekeningen zoveel mogelijk rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U ontvangt zelf een rekening van ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) indien:

  • U poliklinisch bevallen bent zonder medische indicatie.
  • U een behandeling heeft ondergaan met betrekking tot onverzekerde zorg en ZGT de rekening niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kan indienen.
  • Uw zorgverzekeraar voor uw behandeling geen contract (zie ook passantentarief) heeft afgesloten met ZGT.
  • Uw verzekeringsgegevens of uw persoonsgegevens niet bekend zijn bij ZGT of onjuist zijn.
  • Als uw verzekeringsgegevens in orde zijn, maar bijvoorbeeld uw BurgerServiceNummer of geboortedatum ontbreekt of niet juist is, accepteert uw zorgverzekeraar de rekening niet. 

Een voorbeeldfactuur met de daarbij behorende uitleg, treft u hier.

Toelichting op uw rekening

Patiëntgegevens: hier staan de patiëntgegevens die nodig zijn voor de administratieve verwerking van een rekening.

Factuurgegevens: datum van aanmaak van de rekening en het daarbij behorende rekeningnummer.

Aanvangsdatum: de datum van het eerst bezoek aan het ziekenhuis gekoppeld aan de DBC-code die op de rekening vermeld staat.

Einddatum: de datum waarop de behandeling is afgerond. Wanneer een behandeling van aanvangsdatum tot einddatum meer dan 120 dagen beslaat, ontvangt u een rekening. Over het deel van de behandeling dat na deze 120 dagen plaatsvindt, volgt een volgende DBC-rekening.

AGB-code + DBC prestatiecode: de AGB-code is de code die staat voor een bepaald specialisme. Hieraan leest u af welke specialist als hoofdbehandelaar is opgetreden. De DBC prestatiecode is de code voor de diagnose en behandeling die plaatsgevonden heeft.

Integraal tarief: de kosten van het ziekenhuis en die welke betrekking hebben op het honorarium van de specialisten die bij uw behandeling zijn betrokken.

Informatieve zorgactiviteiten: de meest belangrijke deelbehandelingen die onderdeel vormen van het gedeclareerde zorgproduct. Per patiënt kunnen de activiteiten die omschreven zijn in het hele pakket van een DBC in beperkte mate verschillen. Ook kunnen specialisten op de factuur staan waar u niet direct mee te maken heeft gehad.

Bijzondere declaratie: hier staat van aanvangsdatum tot einddatum het onderdeel van de geleverde zorg die buiten de DBC-codes valt aangegeven. In de voetnoot op de factuur staan deze onderdelen beschreven.

Waarom duurt het soms lang voordat het ziekenhuis de rekening stuurt?

Een diagnose behandeling combinatie-zorgproduct (ook wel DBC genoemd) gaat in op de dag dat er een eerste verrichting is uitgevoerd. Dit kan het eerste gesprek met een medisch specialist zijn, maar ook een bloedonderzoek dat op aanvraag van de huisarts is gebeurd. Deze datum wordt gebruikt bij het verrekenen van de kosten met het eigen risico. Hierdoor kan het gebeuren dat u in 2020 een operatie hebt ondergaan, maar dat de kosten met uw eigen risico van 2019 worden verrekend. Het behandeltraject is dan al in 2019 begonnen met bijvoorbeeld een consult voor de klacht of aandoening.

Na openen blijft een DBC maximaal 120 dagen open. In sommige gevallen wordt een DBC eerder afgesloten, bijvoorbeeld 42 dagen na een operatie of 90 dagen na opening van een DBC bij een poliklinische behandeling zonder operatie, als dit een eerste traject betreft. Als de behandeling langer dan 90 dagen duurt, wordt de DBC gesloten. Direct daarna, de volgende dag, wordt een nieuwe DBC geopend voor het vervolgtraject. Deze duurt 120 dagen. Pas als de DBC is gesloten verstuurd het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar, daarom duurt het enkele maanden voordat de zorgverzekeraar of u deze rekening ontvangt.

Klik hier voor meer informatie over een DBC.

Informatiepunt ZGT?

Heeft u nog vragen over uw rekening, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het financieel informatiepunt van ZGT, telefoonnummer: 088 708 58 88 of mail naar facturen@zgt.nl.