Operatieassistent

Uw rechten als patiënt

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, vertrouwt u op de zorg van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners. U heeft als patiënt rechten en plichten en natuurlijk heeft u zorgverlener ook rechten en plichten. Het is belangrijk dat u weet wat uw rechten en plichten zijn en wat de rechten en plichten van de zorgverlener zijn. Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook kunt u kijken naar de video hieronder waarin we kort uw rechten en plichten uitleggen. Of lees de folder Uw rechten als patiënt.

Recht op privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door uw opname en behandeling slaat ZGT administratieve, medische en verpleegkundige gegevens over u op. Alleen de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw gegevens bekijken. Zij mogen uw gegevens alleen aan andere hulpverleners doorgeven als u daarvoor toestemming geeft.

Het ziekenhuis werkt wel mee aan landelijke informatie over opname, behandeling en ontslag van patiënten. Sommige gegevens gaan daarom anoniem naar organisaties zoals de Landelijke Medische Registratie en de Nederlandse Kankerregistratie. Uw naam en adres geven wij daarbij nooit door. Wilt u meer informatie over hoe ZGT omgaat met uw persoonsgegevens? Lees de folder Privacy en persoonsgegevens (privacyverklaring) 

Terug naar boven.

Recht op informatie

U heeft recht op informatie. Uw zorgverlener vertelt u voor een behandeling of onderzoek precies wat er gaat gebeuren en waarom. Deze informatie heeft u nodig om te kunnen beslissen of u wel of niet akkoord gaat met de behandeling of het onderzoek.

Toestemming nodig

De zorgverlener mag u alleen behandelen met uw toestemming. U bent dus degene die beslist of u wel of niet wordt onderzocht en/of behandeld.

Recht op bekijken van uw medisch dossier

De zorgverlener is verplicht om een dossier van uw behandeling bij te houden. U mag dit dossier altijd bekijken. Om uw dossier te bekijken kunt het formulier Aanvraagformulier inzage en/of kopie medische gegevens invullen. Het formulier stuurt u per post naar MijnZGT of per mail naar patientinfo@zgt.nl. Als wij het formulier hebben ontvangen en uw gegevens hebben opgezocht, nemen wij contact met u op voor een afspraak om de gegevens aan u te geven.

Bij een aanvraag van medische gegevens van kinderen tussen 12 en 16 jaar, moet het kind en de ouder(s) het aanvraagformulier te ondertekenen. Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf de aanvraag ondertekenen en opsturen.

Meer informatie vindt u op het aanvraagformulier. Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op met de afdeling Patiënteninformatie via telefoonnummer 088 708 5841 of per mail patientinfo@zgt.nl.

Hoelang worden gegevens uit uw dossier bewaard? 

De gegevens uit uw dossier moeten minimaal 20 jaar worden bewaard. Daarna vernietigt de zogverlener de gegevens, ze, behalve als er een reden is om ze langer te bewaren. U kunt ook zelf ook vragen om uw gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen door het invullen van het formulier Aanvraagformulier vernietiging medische gegevens.

Meestal zal uw zorgverlener akkoord zijn met uw verzoek, behalve als dit voor iemand anders heel erg nadelig is. Als de zorgverlener uw gegevens niet wil vernietigen, moet hij dat aan u laten weten en uitleggen waarom.

Terug naar boven.

Patiëntenportaal MijnZGT 

In het patiëntenportaal MijnZGT kunt u in een beveiligde omgeving delen van uw medisch dossier in ons ziekenhuis bekijken. U kunt in MijnZGT onder andere uw laboratoriumuitslagen en radiologie-uitslagen bekijken. Ook zijn hier de specialistenbrieven opgeslagen die door ZGT (vanaf 31 maart 2018) zijn gestuurd naar andere zorgverleners. In MijnZGT kan de zorgverlener ook folders of vragenlijsten voor u klaarzetten. 

Papieren dossier verdwijnt

Om het elektronische patiëntendossier (EPD) compleet te maken is ZGT gestart om ook het papieren dossier digitaal beschikbaar te maken. Met het EPD kunnen hulpverleners overal en altijd binnen het ziekenhuis het dossier van een patiënt bekijken. Ook kunnen we digitaal medicijnen aanvragen en laboratoriumaanvragen doen. Uiteindelijk zal het papieren dossier helemaal verdwijnen. De invoering van het EPD gebeurt de komende jaren in fases.

Inzage in uw eigen dossier (MijnZGT) 

Er verandert natuurlijk niets aan de zorgverlening, omdat u nu delen van uw medisch dossier in ons ziekenhuis kunt bekijken. Uw rechten en plichten blijven hetzelfde en ook de geheimhoudingsplicht van de ziekenhuismedewerkers blijft hetzelfde. MijnZGT is niet hetzelfde als het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).  MijnZGT wordt alleen gebruikt binnen ZGT. Alleen ZGT-medewerkers die u behandelen of betrokken zijn bij uw behandeling, mogen uw dossier bekijken. Net als bij het papieren dossier.

Landelijk EPD

Het landelijk EPD wil het uitwisselen van patiëntgegevens makkelijker maken. Natuurlijk mogen alleen zorgverleners dit doen, die met u een behandelrelatie hebben. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld bij opname in een ander ziekenhuis. Het landelijke EPD is er nog niet. De discussie over de landelijke invoering loopt nog.

Inzage huisarts in medische gegevens

Uw huisarts kan via he zorgverlenersportaal in uw EPD kijken. Dit kan alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven én de huisarts hiervoor toegangsrechten voor het zorgverlenersportaal heeft aangevraagd bij ZGT. Toestemming hiervoor kunt u via de poli laten vastleggen. Ontslagbrieven, polibrieven, uitslagen van 1e lijn aanvragen etc. worden wel automatisch (via Edifact) naar uw huisarts gestuurd. 

Vragen of bezwaar

Heeft u vragen of wilt u bezwaar maken omdat uw huisarts uw EPD kan bekijken? Bespreek dit dan met uw medisch specialist of huisarts.

Terug naar boven.

Gebruik van gegevens voor kwaliteitsbewaking

ZGT is wettelijk verplicht goede zorg te bieden. Patiëntgegevens kunnen worden gebruikt om onderzoek naar de kwaliteit van zorg te doen en om deze te verbeteren.

Terug naar boven.

Maken van geluids- of beeldopnames

U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wilt u dit vooraf aan ons doorgeven?

Het maken van beeldopnames is alleen toegestaan nadat u de betrokken arts dit vooraf heeft laten weten.

Het verspreiden van de opname (beeld of geluid) buiten de privé-omgeving, zonder onze toestemming, is wettelijk niet toegestaan.

Terug naar boven.

Rechten van minderjarigen

  • Kinderen tot 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen over een behandeling of onderzoek.
  • Voor behandeling van kinderen tussen 12 en 16 jaar is toestemming van de ouders én het kind nodig.
  • Vanaf 16 jaar worden kinderen in de WGBO gelijkgesteld aan volwassenen. Zij mogen dan ook zelf beslissen over een behandeling of onderzoek.

Meer informatie over de rechten en plichten van minderjarigen is beschikbaar op de kinderafdeling van ZGT.

Vertegenwoordiging

U kunt op papier zetten wie uw vertegenwoordiger is. De vertegenwoordiger kan beslissingen voor u nemen, als u dat zelf niet meer kunt. 

Wilsverklaring

U kunt uw wensen op papier zetten, voor als u in een situatie komt waarin u niet voor uzelf kunt beslissen.

Terug naar boven.

Opvragen medicatiegegevens door ZGT

Voor uw opname of polikliniekbezoek vragen wij de medicatiegegevens op bij het Landelijk Schakel Punt. Wij doen dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van welke medicatie u gebruikt , zodat wij u zo veilig mogelijk kunnen behandelen. Ook in spoedsituaties zijn dan uw gegevens beschikbaar. Deze informatie mogen wij alleen bekijken als u aan uw apotheek toestemming heeft gegeven om informatie te delen.

Via volgjezorg.nl kunt u als patiënt zien welke zorgaanbieder en zorgverlener gegevens heeft bekeken en of dit succesvol is geweest. Voor de medicatiegegevens zal dat voor ZGT een apotheker zijn. ZGT weet niet welke patiënt toestemming aan de eigen apotheek heeft gegeven om informatie te delen. Daarom vraagt ZGT voor iedere patiënt die opgenomen wordt of een bezoek brengt aan de polikliniek, de medische gegevens op bij het Landelijk Schakel Punt.

Deze informatie wordt dan alleen gedeeld als u hier ook echt toestemming voor heeft gegeven. Hierdoor kan het zijn dat u op volgjezorg.nl de melding krijgt te dat er om gegevens is gevraagd en dat dit wel of niet is is gelukt. Als u geen toestemming heeft gegeven, wordt de informatie niet met ons gedeeld. Op één dag kan vaker om gegevens gevraagd worden. Dit komt dan doordat u op meer afdelingen of poliklinieken een afspraak heeft. Meer informatie over uw privacy of uw rechten als patiënt vindt in de folder Uw rechten als patiënt.

Second opinion (tweede mening)

Twijfelt u over wat uw medisch specialist heeft verteld over uw aandoening of behandeling? Dan kunt u altijd om de mening van een andere hulpverlener vragen, een second opinion. Een second opinion is een oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen hulpverlener. Het maakt niet uit om welke aandoening of behandeling het gaat. Deze tweede deskundige geeft op uw verzoek zijn of haar mening over uw aandoening of behandeling. 

Second opinion aanvragen

Wilt u een second opinion aanvragen? Bespreek dit dan met uw medisch specialist. Hij of zij kan dan uw medische gegevens aan de tweede deskundige doorgeven. Dit bespaart u dubbele onderzoeken.

Let op:

de tweede deskundige neemt de behandeling niet over. U bent altijd verplicht om uw zorgverleners duidelijk en compleet te informeren. Alleen dan kunnen zij bepalen welke ziekte u heeft en u op de best mogelijke manier behandelen. 

Terug naar boven.