Uw rechten als patiënt

Wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen, vertrouwt u op de zorg van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere hulpverleners. U heeft als patiënt rechten en plichten. En uiteraard heeft uw hulpverlener ook rechten en plichten. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten en die van de hulpverlener. Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook kunt u kijken naar de video hieronder waarin we kort uw rechten en plichten toelichten. Of lees de folder Uw rechten als patiënt (PDF).

Recht op privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. In verband met uw opname en behandeling legt ZGT administratieve, medische en verpleegkundige gegevens over u vast. Alleen de hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw gegevens inzien. Zij mogen uw gegevens alleen aan andere hulpverleners doorgeven als u daarvoor toestemming geeft. Het ziekenhuis werkt wel mee aan landelijke getalsmatige informatie over opname, behandeling en ontslag van patiënten. Bepaalde gegevens gaan daarom anoniem naar instanties zoals de Landelijke Medische Registratie en de Nederlandse Kankerregistratie. Uw naam en adres geven wij daarbij nooit door! Wilt u meer informatie over hoe ZGT omgaat met uw persoonsgegevens? Lees de folder Privacy en persoonsgegevens (privacyverklaring)(PDF). 

Terug naar boven.

Recht op informatie

U heeft recht op informatie. Uw hulpverlener vertelt u voor een behandeling of onderzoek precies wat er gaat gebeuren en waarom. Deze informatie heeft u nodig om te kunnen beslissen of u wel of niet instemt met de behandeling.

Toestemmingsvereiste

De hulpverlener mag u alleen behandelen met uw toestemming. U bent dus degene die uiteindelijk beslist of u wel of niet wordt onderzocht en/of behandeld.

Recht op inzage in medisch dossier

De hulpverlener is verplicht om een dossier van uw behandeling bij te houden. U mag dit dossier altijd inzien. Inzage of verstrekking kan worden aangevraagd door middel van het  "Aanvraagformulier inzage en/of kopie medische gegevens”. Het formulier dient u vervolgens naar MijnZGT op te sturen via de post of per mail, mijnzgt@zgt.nl. Nadat wij het formulier van u hebben ontvangen en uw gegevens hebben opgezocht, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak om de gevraagde gegevens te overhandigen.

Bij een aanvraag van medische gegevens van kinderen tussen 12 en 16 jaar, dienen zowel het kind als de ouder(s) het aanvraagformulier te ondertekenen. Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf de aanvraag indienen en ondertekenen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het aanvraagformulier. Indien u nog vragen heeft, kunt u  contact opnemen met MijnZGT via telefoonnummer 088 708 5777 of per mail mijnzgt@zgt.nl

Hoelang worden gegevens uit uw dossier bewaard? 

Gegevens uit uw dossier moeten minimaal 20 jaar worden bewaard. Na die tijd vernietigt de hulpverlener ze, tenzij er redenen zijn om ze langer te bewaren. U kunt ook zelf om vernietiging vragen. Dit kan door middel van “Aanvraagformulier vernietiging medische gegevens”

In principe zal uw hulpverlener op uw verzoek ingaan, behalve wanneer een ander daar ernstig nadeel van zou kunnen ondervinden. Wanneer hij uw gegevens niet wil vernietigen, moet hij dat aan u meedelen en uitleggen waarom.

Terug naar boven.

Patiëntenportaal MijnZGT 

In het patiëntenportaal MijnZGT kunt u in een beveiligde omgeving gedeeltes van uw medisch dossier in ons ziekenhuis inzien. U kunt online onder andere uw laboratorium en radiologie uitslagen inzien en u ziet de specialistenbrieven die door ZGT (vanaf 31 maart 2018) zijn verzonden naar andere zorgverleners. Ook kunt u voor een aantal specialismen zelf online afspraken maken of vragenlijsten beantwoorden.

Klik hier om in te loggen op MijnZGT

Gebruik van gegevens voor kwaliteitsbewaking

ZGT is wettelijk verplicht goede zorg te bieden. Patiëntgegevens kunnen worden gebruikt om onderzoek naar de kwaliteit van zorg te doen en om deze te verbeteren.

Terug naar boven.

Maken van geluids- of beeldopnames

U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden.

Het maken van beeldopnames is enkel toegestaan nadat u de betrokken arts daarover heeft ingelicht.

Het verspreiden van de opname (beeld of geluid) buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan

Terug naar boven.

Papieren dossier verdwijnt

Om het elektronische patiëntendossier (EPD) compleet te maken is ZGT gestart om ook het papieren dossier digitaal beschikbaar te maken. Met het EPD kunnen hulpverleners overal en altijd binnen het ziekenhuis het dossier van een patiënt inzien. Daarnaast kunnen we ook digitaal medicijnen voorschrijven en laboratoriumaanvragen doen. Op termijn zal het papieren dossier helemaal verdwijnen. De invoering van het EPD gebeurt de komende jaren in fases.

Wat betekent MijnZGT voor u?

Met de mogelijkheid om delen van uw medisch dossier in ons ziekenhuis in te kunnen zien verandert er uiteraard niets aan de zorgverlening. Ook uw rechten en plichten blijven hetzelfde. Dat geldt ook voor de geheimhoudingsplicht van de ziekenhuismedewerkers. MijnZGT is overigens niet hetzelfde als het landelijk EPD.  MijnZGT is voor gebruik binnen ZGT. Uitsluitend ZGT-medewerkers die een behandelrelatie met u hebben, mogen uw dossier inzien. Net als bij het papieren dossier.

Landelijk EPD

Het landelijk EPD wil uitwisselen van patiëntgegevens gemakkelijker maken. Uiteraard mogen alleen zorgverleners dit doen die met u een behandelrelatie hebben. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld bij opname in een ander ziekenhuis. Het landelijke EPD is er echter nog niet. De discussie over landelijke invoering loopt nog.

Inzage huisarts in medische gegevens

Uw huisarts heeft inzage in uw EPD. Hierdoor kan uw huisarts op elk moment uw actuele gegevens inzien. Zo kan de huisarts uw behandeling goed volgen en bewaken. Ook kunnen onderzoeken en behandelingen beter op elkaar worden afgestemd.

Vragen of bezwaar

Heeft u vragen over de inzage van de huisarts in uw EPD? Of wilt u bezwaar maken tegen de inzage van huisarts in Uw EPD? Kijk in de folder Zorgportaal onderaan deze pagina. In deze folder staat meer informatie over het digitaal beschikbaar stellen van uw gegevens aan uw huisarts. U kunt over dit onderwerp uiteraard ook contact opnemen met uw medisch specialist of huisarts.

Terug naar boven.

Rechten van minderjarigen

  • Kinderen tot 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen over een behandeling of onderzoek.
  • Voor behandeling van kinderen tussen 12 en 16 jaar is toestemming van de ouders én het kind nodig.
  • Vanaf 16 jaar worden kinderen in de WGBO gelijkgesteld aan volwassenen. Zij mogen dan zelf beslissen over een behandeling of onderzoek.

Meer informatie over de rechten en plichten van minderjarigen is beschikbaar op de kinderafdeling van ZGT.

Vertegenwoordiging

U kunt een verklaring opstellen waarin u iemand aanwijst als uw vertegenwoordiger in situaties waarin u zelf geen beslissingen kunt nemen.

Wilsverklaring

U kunt uw wensen op papier zetten voor situaties waarin u niet voor uzelf kunt beslissen.

Terug naar boven.

Opvragen medicatiegegevens door ZGT

Binnen ZGT is het een standaard werkwijze dat wij beschikbare medicatiegegevens opvragen bij het Landelijk Schakel Punt voorafgaand aan een opname of polikliniekbezoek. Wij doen dit om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen welke medicatie u gebruikt om u zo veilig mogelijk te kunnen behandelen. Ook in spoedsituaties zijn dan uw gegevens beschikbaar. Deze informatie mogen wij alleen inzien als u aan uw apotheek toestemming hebt gegeven om informatie te delen.

Via volgjezorg.nl kunt u als patiënt zien welke zorgaanbieder en zorgverlener gegevens heeft geraadpleegd en of dit succesvol is geweest. Voor de medicatiegegevens zal dat voor ZGT een apotheker zijn. Omdat ZGT niet weet welke patiënt toestemming aan de eigen apotheek heeft gegeven om informatie te delen, vraagt ZGT voor iedere patiënt die opgenomen wordt of een bezoek brengt aan de polikliniek, de medische gegevens op bij het Landelijk Schakel Punt. Deze informatie wordt dan enkel en alleen gedeeld als u hier ook daadwerkelijk toestemming voor heeft gegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat u op volgjezorg.nl de melding krijgt te zien dat er om gegevens is gevraagd en dat de bevraging (niet) geslaagd is. Als u geen toestemming heeft gegeven, wordt de informatie niet met ons gedeeld. Het kan voorkomen dat op een dag meerdere bevragingen zijn geweest. Dit komt dan doordat u op meerdere afdelingen of poliklinieken een afspraak heeft. Meer informatie over uw privacy of uw rechten als patiënt vindt u op de website in de folder Uw rechten als patiënt.

 

Second opinion (tweede mening)

Twijfelt u aan de diagnose van uw medisch specialist? Dan kunt u altijd een second opinion vragen. Het maakt niet uit welk soort behandeling u krijgt. Een second opinion is een oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen hulpverlener. Deze tweede deskundige geeft op uw verzoek zijn/haar mening over een diagnose of behandeling.

Second opinion aanvragen

Wilt u een second opinion aanvragen? Bespreek dit dan met uw huidige medisch specialist. Hij of zij kan dan uw medische gegevens aan de tweede deskundige doorgeven. Dat bespaart u dubbele onderzoeken. Let wel: de tweede deskundige neemt de behandeling niet over. Weet ook dat u altijd verplicht bent uw hulpverleners duidelijk en volledig te informeren. Alleen dan kunnen zij een goede diagnose stellen en u deskundig behandelen.

Terug naar boven.

Contact

Ziekenhuislocatie Almelo Functionaris gegevensbescherming

  • Opmerkingen

    De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen ZGT. Bij vragen of klachten over de verwerking van uw gegevens kunt u met de functionaris gegevensbescherming contact opnemen.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo