Een klacht indienen

Wanneer u voor onderzoek en/of behandeling in ons ziekenhuis bent, proberen wij u optimale zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u over de verleende zorg niet tevreden bent. In dat geval adviseren wij u eerst te praten met de betrokken zorgverlener of met het afdelingshoofd. Vaak lost zo'n gesprek het probleem op. Is dit niet het geval, dan kunt u een klacht indienen.

Klachtenbemiddeling

Het bemiddelen in klachten is een taak van de klachtenbemiddelaar. Zij is onpartijdig en doet haar uiterste best om, in overleg met u, tot een goede oplossing van uw klacht te komen. U kunt uw klacht zowel via het digitale klachtenformulier als telefonisch aan haar voorleggen. Uiteraard kunt u ook een brief sturen. De adressen en telefoonnummers vindt u onderaan deze pagina.  Bij het insturen van een digitaal klachtenformulier ontvangt u per ommegaande een digitale bevestiging zodra u het formulier hebt verzonden. Indien u een brief schrijft ontvangt u binnen vijf werkdagen, nadat uw klacht ontvangen is, een schriftelijke ontvangstbevestiging. De klachtenbemiddelaar neemt contact met u op en bespreekt met u de mogelijkheden om tot een oplossing voor uw klacht te komen.

Een klacht indienen 

In het jaarverslag klachten 2019 vindt u onder andere een overzicht van de klachten die de klachtenbemiddelaars van ZGT in 2019 hebben afgehandeld. 

Klachten over Medlon of Huisartsenpost Almelo of Hengelo

Heeft u een klacht over Medlon, huisartsenpost Almelo (CHPA) of huisartsenpost Hengelo (SHT)?  Dan vragen wij u om uw klacht via de website van deze organisaties in te dienen. Zij hebben een eigen klachtenregeling en dragen zorg voor de verdere behandeling van uw klacht.

Klachten over een rekening

Heeft u vragen of klachten over een rekening dan kunt u contact opnemen met het Informatiepunt ZGT.
Het (e-mail)adres en telefoonnummer vindt u hier.

Wvggz-klachten 

Wanneer u op grond van een zorgmachtiging of crisismaatregel in ZGT bent opgenomen dan kunt u een klacht indienen onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze klacht kan gaan over allerlei beslissingen van de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke over de verplichte zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u deze via bovenstaande knop indienen.
Op dit moment zijn wij bezig om ons aan te sluiten bij een regionale klachtencommissie in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Het klachtenreglement en nadere uitleg volgt.

Klachtenonderzoekscommissie

Bent u niet tevreden over het resultaat van de klachtenbemiddeling of wilt u een oordeel over de gegrondheid van uw klacht, op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), van de Raad van Bestuur van ZGT dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenonderzoekscommissie. De klachtenonderzoekscommissie onderzoekt en bespreekt uw schriftelijk ingediende klacht en geeft een zienswijze over de gegrondheid van de klacht. Klager en aangeklaagde worden daarvoor in elkaars aanwezigheid door de klachtenonderzoekscommissie gehoord. Wanneer de klacht voldoende informatie bevat en een machtiging voor inzage in het patiëntendossier en andere informatie beschikbaar is, zal de klachtenonderzoekscommissie u uitnodigen voor een zitting. Daarna zal de klachtenonderzoekscommissie een zienswijze over de gegrondheid van de klacht geven. Een afschrift van deze zienswijze wordt naar klager, aangeklaagde en Raad van Bestuur gezonden. De Raad van Bestuur laat vervolgens schriftelijk haar oordeel over de klacht aan u weten. Op grond van de wet geldt een termijn van zes weken voor het geven van de reactie door de Raad van Bestuur op uw klacht. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Is ook dat niet voldoende dan wordt u daarover geïnformeerd.

Onafhankelijke klachtencommissie Wvggz

De klachtenonderzoekscommissie behandelt geen klachten onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). ZGT is daarvoor aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie Wvggz. Een klacht over besluiten tot en uitvoering van verplichte zorg kunt u indienen bij deze klachtencommissie.De contactgegevens zijn verderop vermeld.

Voor advies over het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar of het adviespunt Zorgbelang Overijssel.

Over de klachtenonderzoekscommissie is een aparte folder beschikbaar. Het adres van de klachtenonderzoekscommissie vindt u onderaan deze pagina.

Schadeclaim

Het kan voorkomen dat u meent schade te hebben geleden door verwijtbare fouten van het ziekenhuis. U kunt dan schriftelijk een schadeclaim indienen bij de Raad van Bestuur van ZGT. Het adres vindt u onderaan deze pagina.

Om een verzoek om schadevergoeding in behandeling te kunnen nemen dient u in ieder geval aan te geven waarom u meent dat het ziekenhuis verkeerd gehandeld heeft, wanneer u welke schade heeft geleden en tot welke kosten dit heeft geleid.
Uw schadeclaim wordt in behandeling genomen door de juridisch adviseur van ons ziekenhuis. Hij neemt namens de Raad van Bestuur een standpunt in over het verzoek om schadevergoeding. Bent u het hiermee niet eens dan kunt u uw schadeclaim voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen of aan de Rechtbank.

De Geschillencommissie Ziekenhuizen

Als u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtprocedure dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak over de klacht en is bevoegd een schadevergoeding toe te kennen tot een bedrag van € 25.000.

Aan dit traject zijn voor u kosten verbonden. Het adres en telefoonnummer vindt u onderaan deze pagina.

Zorgbelang Overijssel

Als u vragen of klachten heeft over zorg of welzijn, dan kunt u ook de hulp inroepen van het adviespunt Zorgbelang Overijssel. Deze organisatie behartigt de belangen van patiënten/consumenten in zorg en welzijn en is onafhankelijk van zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars. U kunt hier terecht voor:

 • Informatie; bijvoorbeeld over patiëntenrechten of adressen van patiëntenverenigingen.
 • Advies; bijvoorbeeld over de manier waarop u een klacht kunt indienen.
 • Bijstand; bijvoorbeeld door het helpen opstellen van een brief over uw klacht.
  Het adres en telefoonnummer vindt u onderaan deze pagina.

Adressen

Klachtenbemiddeling ZGT

De klachtenbemiddelaars zijn:

 • Mevrouw N. Wekamp-Bokdam
 • Mevrouw M. Grootoonk-Blankestijn
 • Mevrouw H. Bruins
  Klachtenbemiddeling ZGT, Postbus 7600, 7600 SZ Almelo.
  De klachtenbemiddelaars zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 708 57 83.

Vanwege de coronamaatregelen werken de klachtenbemiddelaars vooral vanuit huis. Indien u dringende vragen heeft kan u deze stellen door een mail te sturen naar: klachten@zgt.nl. Graag onder vermelding van uw telefoonnummer. Eén van de klachtenbemiddelaars neemt zo snel als mogelijk contact met u op.

Klachtenonderzoekscommissie ZGT

Klachtenonderzoekscommissie ZGT, Postbus 7600, 7600 SZ Almelo.

De klachtenonderzoekscommissie is bereikbaar via telefoonnummer 088 708 57 83.      

Klachtencommissie Wvggz

Secretariaat klachten Wvggz, Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Schadeclaim

Raad van Bestuur ZGT, Postbus 7600, 7600 SZ Almelo.

Klacht over rekening

Informatiepunt ZGT, Postbus 546, 7550 AM Hengelo.

Het Informatiepunt ZGT is bereikbaar via telefoonnummer 088 708 58 88 of per mail: facturen@zgt.nl.

Overige adressen

Adviespunt Zorgbelang Overijssel

Het adviespunt is bereikbaar via telefoonnummer 074 291 35 97 of per mail:

adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl.

Website: www.adviespuntzorgbelang.nl

De Geschillencommissie Ziekenhuizen

Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer 070 310 53 10.
Website: www.degeschillencommissiezorg.nl

Klachtenregeling

Lees voor meer informatie hieronder de Klachtenregeling ZGThet Reglement Klachtenonderzoekscommissie ZGT, de folder 'ik heb een klacht' en de folder 'klachtenonderzoekscommissie'. 

klachtenprocedure in ZGT