Een klacht indienen

Wij willen onze patiënten de best mogelijke zorg bieden. Elke dag opnieuw. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop de zorg is verleend of heeft u een andere klacht over ZGT. ZGT biedt de volgende mogelijkheden om een klacht in te dienen wanneer u niet tevreden bent.

 • Een klacht voorleggen aan de klachtenbemiddeling.
 • Een klacht voorleggen tijdens een verplichte opname of behandeling (Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg).
 • Een klacht over een rekening voorleggen aan het Informatiepunt ZGT.
 • Een klacht voorleggen aan de klachtenonderzoekscommissie.
 • Een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de Raad van Bestuur.

Klachten over Medlon of huisartsenpost Almelo of Hengelo 

Heeft u een klacht over Medlon, huisartsenpost Almelo (CHPA) of huisartsenpost Hengelo (SHT)?  Dan vragen wij u om uw klacht via de website van deze organisaties in te dienen. Zij hebben een eigen klachtenregeling en dragen zorg voor de verdere behandeling van uw klacht.

Meer informatie over de klachtenprocedure van ZGT leest u in dit document.

Geen klacht, maar wel een opmerking, wens of verbeterpunt?

Ook dat willen wij graag weten! Met uw informatie kunnen wij de kwaliteit van onze zorgverlening verder verbeteren.
U wordt uitgenodigd om uw opmerkingen, wensen of suggesties via onderstaande knop in te vullen op het ‘vertel het ons-formulier’.

Vertel het ons

 

 • >

  Een klacht voorleggen aan de klachtenbemiddeling

  Reguliere zorg en een klacht

  Bent u ontevreden over onze zorg- en/of dienstverlening? Bespreek uw klacht zo mogelijk met de betrokken zorgverlener en/of diens leidinggevende. Vaak helpt het om in zo'n gesprek uw verhaal te doen en verwachtingen uit te spreken; dit kan het probleem vaak al oplossen. Lukt het niet om tot elkaar te komen, dan kunt u uw klacht indienen via het digitale klachtenformulier (zie de button hieronder). U ontvangt per ommegaande een digitale ontvangstbevestiging.

  Een klacht indienen 

  Natuurlijk kunt u uw klacht ook per e-mail of per brief aan de klachtbemiddeling voorleggen. Het (e-mail)adres en telefoonnummer vindt u hier.
  Om uw klacht goed te kunnen behandelen, dient u uw brief of e-mail te voorzien van:

  • Uw naam en adres;
  • Uw telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een duidelijke omschrijving van uw klacht;
  • De datum en plaats van de gebeurtenis.

  • Stuurt u een brief, dan dient deze ondertekend te zijn. De klachtenbemiddelaar neemt na ontvangst van uw klacht zo spoedig mogelijk contact met u op.

  U heeft een klacht ingediend en dan?

  Klachten kunnen gaan over allerlei zaken, zoals over de zorg en/of dienstverlening die u ontvangt. De klachtenbemiddelaar is onafhankelijk en onpartijdig, bemiddelt tussen beide partijen en bespreekt met u de mogelijkheden om tot een oplossing van uw klacht te komen.

  Stappenplan klachtenbemiddeling:

  • De klachtenbemiddelaar neemt de klacht in behandeling.
  • De klachtenbemiddelaar bespreekt met u de mogelijkheden om tot een oplossing van uw klacht te komen. Wat beoogt u met uw klacht? Wat is uw wens?
  • De klachtenbemiddelaar legt uw klacht voor aan de betrokken zorgverlener of leidinggevende om zijn of haar kant van de gebeurtenis te horen.
  • Afhankelijk van uw wensen, volgt een reactie via de klachtenbemiddelaar of wordt verzocht om een bemiddelingsgesprek.
  • Nadat u een reactie heeft gekregen op uw klacht, zal de klachtenbemiddelaar u vragen of de klacht naar tevredenheid is opgelost. Is dat het geval, dan wordt de klacht afgerond.
  • Is dat niet het geval, dan bespreekt de klachtenbemiddelaar met u welke vervolgstappen (ander traject) er wellicht mogelijk zijn.

  Belangrijk om te weten

  • Uw klacht wordt nooit in uw medisch dossier opgenomen.
  • De klachtenbemiddelaar streeft ernaar om binnen zes weken tot een afronding te komen. Soms is echter meer tijd nodig, u wordt hiervan op de hoogte gesteld.
  • Uw klacht wordt door de klachtbemiddelaar geregistreerd.

  Klachten als middel om zorg te verbeteren

  Klachten zijn voor ZGT ook een middel om onze zorg- en dienstverlening door uw bril te bekijken en waar mogelijk te verbeteren. In het jaarverslag klachten 2020 vindt u onder andere een overzicht van de klachten die de klachtenbemiddeling in 2020 heeft afgehandeld.

  Contactgegevens

  Binnen ZGT zijn drie klachtenbemiddelaars werkzaam.           

   • Mevrouw N. Wekamp-Bokdam
   • Mevrouw M. Grootoonk-Blankestijn
   • Mevrouw H. Bruins

  Klachtenbemiddeling ZGT, Postbus 7600, 7600 SZ Almelo.
  De klachtenbemiddelaars zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 708 57 83.

  Vanwege de coronamaatregelen werken de klachtenbemiddelaars vooral vanuit huis. Als u dringende vragen heeft kan u deze stellen door een e-mail te sturen naar: klachten@zgt.nl. Graag onder vermelding van uw telefoonnummer. Eén van de klachtenbemiddelaars neemt zo snel mogelijk contact met u op.

 • >

  Een klacht voorleggen tijdens een verplichte opname of behandeling (Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg)

  Verplichte zorg en een klacht

  Het kan nodig zijn om iemand tijdelijk verplicht te behandelen. Een gedwongen behandeling of opname is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Verplichte zorg is aan veel regels gebonden. Dit is sinds 1 januari 2020 geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Er zijn twee manieren waarop een patiënt verplichte zorg kan krijgen: via een crisismaatregel of via een zorgmachtiging.
  Heeft u een klacht over verplichte zorg? Dan kunt u deze indienen via het digitale klachtenformulier (zie de button hieronder). U ontvangt per ommegaande een digitale ontvangstbevestiging.

  ZGT is in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) aangesloten bij een regionale klachtencommissie. Het klachtenreglement is te lezen in het document 'Klachtenregeling wvggz  2020'

  Contactgegevens

  De patiënten vertrouwenspersoon (PVP) kan u ondersteunen bij het indienen van een klacht die betrekking heeft op verplichte zorg. De patiënten vertrouwenspersoon voor ZGT is mw. G Lameris.
  Zij is bereikbaar via de PVP-helpdesk: helpdesk@pvp.nl of telefoonnummer: 0900 444 88 88.

  Een klacht indienen 

 • >

  Een klacht over een rekening voorleggen aan het informatiepunt ZGT

  Klachten over een rekening

  Heeft u vragen of klachten over een rekening, dan kunt u contact opnemen met het Informatiepunt ZGT.

  Contactgegevens

  Informatiepunt ZGT, Postbus 546, 7550 AM Hengelo.

  Het Informatiepunt ZGT is bereikbaar via telefoonnummer 088 708 58 88 of per mail: facturen@zgt.nl.

 • >

  Een klacht voorleggen aan de klachtenonderzoekscommissie

  Klachtenonderzoekscommissie

  Bent u niet tevreden over het resultaat van de klachtenbemiddeling of wilt u een oordeel van de Raad van Bestuur over de gegrondheid van uw klacht, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenonderzoekscommissie. U dient dit schriftelijk te doen. Het adres vindt u onderaan deze pagina. De klachtenonderzoekscommissie bestaat uit tien leden, waarvan zes externe leden en is onafhankelijk. Wij zorgen ervoor dat de persoon over wie u klaagt, niet in de klachtenonderzoekscommissie zit. Hetzelfde geldt voor zijn of haar directe collega’s.

  De klachtenonderzoekscommissie start een eigen, onafhankelijk onderzoek. Onderdeel daarvan is het organiseren van een zitting waarbij u en de persoon waarover u klaagt in elkaars aanwezigheid worden gehoord. De klachtenonderzoekscommissie onderzoekt en bespreekt uw klacht en zal vervolgens een zienswijze over de gegrondheid van de klacht geven. Deze zienswijze wordt met u, de ZGT-medewerker (aangeklaagde) en de Raad van Bestuur (schriftelijk) gedeeld.

  De Raad van Bestuur geeft op basis van de zienswijze van de klachtenonderzoekscommissie een oordeel over de gegrondheid van uw klacht en brengt u hiervan schriftelijk op de hoogte.
  Voor de afhandeling van een klacht door de klachtenonderzoekscommissie staat een termijn van zes weken. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Is tien weken, als gevolg van specifieke omstandigheden ook niet voldoende, dan wordt u daarover geïnformeerd.

   

 • >

  Verzoek tot schadevergoeding indienen bij de Raad van Bestuur

  Schadeclaim

  Het kan voorkomen dat u meent schade te hebben geleden door verwijtbare fouten van het ziekenhuis. U kunt dan schriftelijk een schadeclaim indienen bij de Raad van Bestuur van ZGT. Om een verzoek om schadevergoeding in behandeling te kunnen nemen, dient u in ieder geval aan te geven waarom u meent dat het ziekenhuis verkeerd gehandeld heeft, wanneer u welke schade heeft geleden en tot welke kosten dit heeft geleid.

  Uw schadeclaim wordt in behandeling genomen door de juridisch adviseur van ons ziekenhuis. Hij/zij neemt namens de Raad van Bestuur een standpunt in over het verzoek om schadevergoeding.

  Bent u het hiermee niet eens, dan kunt u uw schadeclaim voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen of aan de Rechtbank.

  Adres

  Raad van Bestuur ZGT, Postbus 7600, 7600 SZ Almelo.

 • >

  De Geschillencommissie Ziekenhuizen

  Landelijke geschillencommissie

  Als u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtprocedure dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak over de klacht en is bevoegd een schadevergoeding toe te kennen tot een bedrag van € 25.000. Aan dit traject zijn kosten verbonden.

  Contactgegevens

  Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070 310 53 10.
  Website de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

 • >

  Zorgbelang Overijssel

  Belangen van patiënten /consumenten in zorg en welzijn

  Als u vragen of klachten heeft over zorg of welzijn, dan kunt u ook de hulp inroepen van het adviespunt Zorgbelang Overijssel. Deze organisatie behartigt de belangen van patiënten/consumenten in zorg en welzijn en is onafhankelijk van zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars. U kunt hier terecht voor:

  • Informatie: over patiënten rechten of adressen van patiëntenverenigingen
  • Advies: bijvoorbeeld over de manier waarop u een klacht kunt indienen.
  • Bijstand: bijvoorbeeld door het helpen opstellen van een brief over uw klacht.

  Contactgegevens

  Het adviespunt is bereikbaar via telefoonnummer 074 291 35 97 of per mail: adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl.

  Website Zorgbelang Overijssel.