Twentse zorgverleners tekenen convenant voor digitale uitwisseling van medicatievoorschriften

Belangrijke stap gezet voor digitale uitwisselingen van medicatievoorschriften

Digitale uitwisseling van medische informatie van de patiënt is in de regio Twente al jarenlang een belangrijk aandachtspunt bij de zorgverleners en dat wordt ondersteund door ZorgNetOost. In de regio zijn huisartsen en apothekers al vele jaren digitaal met elkaar verbonden. Er is nu een volgende stap gezet door de digitale uitwisseling van medicatievoorschriften vanuit de ziekenhuizen ZGT en MST en de openbare apothekers.

Twentse zorgverleners werken regionaal samen aan digitale uitwisseling van medicatievoorschriften

Het afgelopen half jaar heeft een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de ziekenhuizen ZGT en MST, de coöperatie Twentse Apothekers Organisatie -UA (TAO-UA) en ZorgNetOost (ZNO) afspraken gemaakt over het digitaal verzenden en ontvangen van een medicatievoorschrift via het LSP van de tweede lijn naar de eerste lijn. Deze regionale afspraken zijn beschreven in het Convenant verzenden digitaal medicatievoorschrift Twente dat op 27 februari is ondertekend door de betrokken partijen.

Voordelen voor de patiënt

De samenwerking betekent dat medicatievoorschriften van een patiënt via het LSP (Landelijk SchakelPunt) verstuurd worden van het ziekenhuis naar de apotheker en/of apotheekhoudend huisarts. De Twentse zorgverleners houden in het convenant rekening met: onnodige labelwisselingen, het monitoren van therapietrouw, het waarborgen van een compleet medicatiedossier bij huisartsen, medische specialisten, apothekers en thuiszorg. Hier hebben de inwoners van Twente direct voordeel van.

Daarnaast heeft de patiënt voordeel van het convenant door eenduidige leveringsafspraken over bezorgen, afhalen, levering bij buren en van het gemak bij bijvoorbeeld tijdelijk niet leverbare middelen, bestellingen, voorbereidende therapieën bij ingrepen of de nazorg daarvan. Kortom, een mooie stap in het belang van de optimale zorg voor de patiënt.

Blij met regionale samenwerking in de regionale zorgketen Twente

Op 27 februari kwamen Erik Mijnhart (TAO-UA), Wolter Odding (ZGT), Sophia de Rooij (MST) bij ZorgNetOost bij elkaar om het convenant te tekenen. Erik Mijnhart: “Alleen met multidisciplinaire samenwerking waarbij de diverse zorgpartijen openstaan voor elkaars expertise, kan de zorg in het belang van de patiënten goed en betaalbaar ingericht blijven en worden. Vertrouwen in elkaar en verlaten van het zo kenmerkende domein denken in de zorg zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Het Twentse zorgveld met al haar stakeholders leent zich hier heel goed voor. Dit convenant is daar een mooi voorbeeld van.”

 

Foto: V.l.n.r. Wolter Odding (ZGT), Erik Mijnhardt (TAO-UA), Sophia de Rooij (MST) & Lian Vree (ZorgNetOost)