Logo, terug naar Home

Kwaliteit bij ZGT

ZGT streeft naar de beste en meest gastvrije zorg. Goede kwaliteit van zorg is een permanente verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Om de kwaliteit van onze zorgprocessen te bewaken, beheersen en verbeteren, hebben wij een kwaliteitssysteem ontwikkeld. Dit kwaliteitssysteem is voor de hele organisatie. Het kwaliteitssysteem ondersteunt de bedrijfsvoering en zorgt dat het management niet alleen op financiën en productie, maar ook op kwaliteit kan sturen.

 

Elementen van ons kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem van ZGT is zorgvuldig ontworpen. Met het systeem maken wij onze processen inzichtelijk. Wij doen dat vanuit het perspectief van de patiënt. En om te zorgen dat alle belangrijke stappen in onze processen goed verlopen, hebben wij protocollen opgesteld. Ons systeem kent ook een auditsysteem. Daarmee toetsen wij op vaste tijdstippen onze processen. Aan de hand van de resultaten verbeteren wij deze processen als dat nodig is. Ons kwaliteitssysteem heeft ook een veiligheidsmanagementsysteem. Daarmee brengen wij de risicovolle stappen in onze processen in beeld en voorkomen wij onveilige situaties.

Kwaliteitsvenster NVZ

Klik hier om meer te lezen over het Kwaliteitsvenster NVZ.


Toetsen van het kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem van ZGT is in maart 2011 getoetst door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Wij zijn er trots op dat ZGT sinds 1 januari 2012 officieel geaccrediteerd is. In november 2015 ontving ZGT opnieuw het NIAZ certificaat, volgens de nieuwe NIAZ Qmentum methode. Ook zorgen wij dat wij voldoen aan de nieuwe NTA-norm (Nederlandse Technische Afspraak-norm). Dit is een norm voor veiligheid. De accreditatie door het NIAZ is een belangrijk landelijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen. Het kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de kwaliteit van de geleverde zorg aan de eisen voldoet en dat de veiligheid goed wordt geborgd binnen het ziekenhuis.


In 90 dagen aan de top

 

ZGT heeft de goede resultaten tijdens de audit onder andere te danken aan het zelf ontwikkelde 90-dagen programma. Hiermee worden cruciale kwaliteit- en veiligheidsthema’s gedurende 90 dagen intensief onder de loep genomen.


Prestatie-indicatoren

Een prestatie-indicator is een soort meetlat die de prestatie van een organisatie in beeld brengt. Ieder jaar levert ZGT een overzicht van prestatie-indicatoren van het afgelopen jaar. ZGT stuurt met de uitkomsten van de indicatoren. Dat betekent voor u als patiënt dat wij bijvoorbeeld meer spreekuren plannen als de wachttijd voor een eerste polikliniekbezoek toeneemt. Wij zorgen voor vermindering van doorligwonden bij patiënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd en voor daling van het aantal wondinfecties na een operatie. Ook gaan wij na of wij patiënten wel de juiste informatie geven. Iedereen kan de prestatie-indicatoren inzien.


Heeft u nog vragen hebben kwaliteit bij ZGT? Mail dan naar: kwaliteitenveiligheid@zgt.nl