Kwaliteit in cijfers

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over waar de kwaliteit en veiligheid van zorg aan moet voldoen. Kwaliteitsindicatoren geven inzicht in de kwaliteit en veiligheid van zorg in ZGT, deze kunnen u helpen bij het vormen van een mening over wat voor u belangrijk is en kunnen gebruikt worden om betere vragen te stellen aan uw arts.

ZGT gebruikt kwaliteitsindicatoren om de patiëntenzorg te evalueren en daar waar nodig te verbeteren. Jaarlijks zijn alle ziekenhuizen verplicht om gegevens over de kwaliteitsinformatie inzichtelijk te maken en aan te leveren aan onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars kunnen de kwaliteitsindicatoren gebruiken bij het inkopen van zorg. De IGJ gebruikt ze voor het houden van toezicht.

Wat zijn kwaliteitsindicatoren?

Om de zorg te meten worden zogenaamde indicatoren gebruikt. Een indicator krijgt echter pas betekenis, als er ook een norm is bepaald. Wordt er afgeweken van de norm, dan is er bijsturing nodig. Een indicator is een meetbaar aspect van de zorg dat een aanwijzing geeft over de kwaliteit van zorg.

De kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld door de zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen, verzekeraars, de IGJ en Zorginstituut Nederland (ZIN).  Voorbeelden van kwaliteitsindicatoren zijn: het percentage patiënten met doorligwonden (decubitus), het percentage patiënten dat binnen een bepaalde periode wordt behandeld, complicatiecijfers of sterfte.

Welke kwaliteitsindicatoren zijn er?

Meerdere partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. De IGJ heeft een Basisset Kwaliteitsindicatoren ontwikkeld voor medisch specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast stelt Zorginstituut Nederland jaarlijks voor verschillende aandoeningen indicatorensets vast. Ook patiëntenorganisaties en de beroepsgroep de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) hebben indicatoren en normen opgesteld.