Kernwaarden

Gastvrij en deskundig

Wij staan voor gastvrije en deskundige zorg. Vandaag en morgen.

I. Oving 

Gastvrij

ZGT wil hét gastvrije Twentse ziekenhuis zijn. Wij geloven dat patiënten en medewerkers loyaal aan ZGT zijn wanneer zij het gevoel hebben welkom te zijn en echt gezien worden. ZGT heeft een uniek gastvrijheidsconcept ‘Wij zijn ZGT’ ontwikkeld en geïmplementeerd. Medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers zijn zich bewust van het belang van gastvrijheid en kunnen door hun gedrag het verschil maken in de beleving van patiënten. Zij worden hierin ondersteund door de beloften van ZGT: deskundig, gastvrij, respectvol, eigen regie, inspirerend, betrouwbaar en doelmatig.

Deskundig

Wij vernieuwen en verbeteren ons totale zorgaanbod voortdurend en bieden onze medewerkers en medisch specialisten daarbij een werkomgeving waarin zij verantwoordelijkheid kunnen nemen. De zorgbehoefte van de patiënt is daarbij bepalend. En omdat wij investeren in de kwaliteit van de zorg, investeren wij in onze medewerkers. ZGT hecht veel waarde aan opleiding, onderwijs en onderzoek. Daarnaast delen wij onze kennis en expertise graag met anderen in het zorgveld. ZGT wil een voortrekkersrol vervullen op het gebied van medisch, verpleegkundig en zorggerelateerd onderwijs, topklinische patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek in een regionaal of landelijk netwerk met UMC’s en andere ziekenhuizen/zorginstellingen.

Waardegedreven zorg

Met waardegedreven zorg zetten we samen in op de Zorg voor morgen. Dat betekent dat we met het vergroten van de ervaren kwaliteit van zorg voor de patiënt als uitgangspunt, de zorg in de regio betaalbaar en toegankelijk willen houden. Veelal door het voorkomen van (duurdere) onnodige zorg. Dat kan alleen maar in goede samenwerking. Met huisartsen, VVT-instellingen en de zorgverzekeraar.

Waardegedreven zorg

Ook onze zorgprofessionals pakken daarin een actieve rol door zelf kwaliteitsinitiatieven te initiëren die zichzelf terugbetalen door onnodige (en daardoor soms zelfs schadelijke) en vermijdbare zorg te voorkomen. Zo kunnen patiënten dankzij het project COPD in Beeld, waarbij een telemonitoring app wordt gebruikt, zorg ontvangen in de thuissituatie. Als gevolg hiervan hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen en ontstaat vermindering van verpleegdagen en minder herhaalconsulten. Een ander voorbeeld van een project in het kader van waardegedreven zorg is de ondersteuning van huisartsen door het eenmalig (digitaal) consulteren van een van onze medisch specialisten. Door kennis te bundelen weet de patiënt eerder waar hij aan toe is.

Zo zijn er tal van projecten en initiatieven die aansluiten bij het gedachtegoed van waardegedreven zorg. Of het nu gaat om ‘meer regie bij de patiënt’, ‘gepast gebruik’, ‘de juiste zorg op de juiste plek’, ‘toepassing van eHealth’, ‘samenwerking in de keten’ of ‘meer inzet op preventie’, met de kwaliteit van zorg voor de patiënt voorop zetten we samen in de regio in op de Zorg voor morgen.

Innovatie

ZGT zet in op drie terreinen van technologische zorginnovatie. Deze terreinen zijn tevens de thema’s waar het wetenschappelijk onderzoek binnen ZGT zich op richt:

  • patiënt empowerment: middels ontwikkeling en implementatie van verregaande digitalisering en e-Health dragen we bij aan meer regie bij de patiënt en behandeling in de eigen omgeving;
  • predictieve zorg: big data technieken en kunstmatige intelligentie worden ontwikkeld en ingezet om kennis te verkrijgen uit data van het klinische proces zodat patronen en verbanden gelegd kunnen worden om voorspellingen te doen over de individuele patiënt;
  • snelle en slimme diagnostiek: door de ontwikkeling van fasttracks en nieuwe beeldvormende technieken streven we ernaar zo snel en goed mogelijk een geïntegreerd beeld van de patiënt en zijn of haar klachten te krijgen, onzekerheden weg te nemen en zo snel mogelijk de meest adequate behandeling te starten.

Niet alleen huidige technologieën worden ingezet en geoptimaliseerd, ook nieuwe technologieën worden (veelal in wetenschappelijke onderzoeksprojecten) ontwikkeld. ZGT werkt bijvoorbeeld nauw samen met de Universiteit Twente op slimme sensing methoden en technieken, ontwikkeling van eCoachingsconcepten en kunstmatige intelligentie.

Innovatie

Samen voor innovatie

ZGT kiest er dus voor om patiënten te faciliteren in meer eigen regie in hun leven met een ziekte of aandoening. De (technologische) innovaties spelen in op de veranderende behoeften van de patiënt. Patiënten worden zelfstandiger, hebben behoefte aan meer kennis en betere informatie en willen zorgtaken zelf managen. Het verandert ons zorgaanbod, onze werkwijze en onze organisatie. Ons zorgaanbod verandert, bijvoorbeeld doordat ZGT samenwerkt met (keten)partijen en een deel van het geïntegreerd zorgaanbod levert. Ook is er een verschuiving van zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie van de patiënt. Technologische innovatie betekent daarnaast een verandering van onze werkwijze. De rol van de zorgprofessional verandert naar een ondersteunende, coachende rol en krijgt een grotere rol bij het organiseren van zorg en het inzetten van het eigen netwerk van de patiënt.

Van Twente een gezonde regio maken, kan ZGT niet alleen. Samenwerking tussen zorgorganisaties, met de Universiteit Twente en hoger beroepsonderwijs en met startups is daarom niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Door samen zorginnovaties te ontwikkelen, kunnen wij betere zorg bieden die betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedere Twentenaar. Daarnaast kan het de werkdruk van (zorg)professionals zoals huisartsen en verpleegkundigen verlagen.