Zorg voor Morgen

De gezondheidszorg in Twente staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De vraag naar zorg neemt toe: inwoners worden ouder, ouderen wonen langer thuis en er komen meer chronische patiënten met steeds complexere klachten. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat deze zorg kan bieden af, net als het aantal mantelzorgers.

De zorgorganisaties in onze regio slaan de handen ineen om sámen deze uitdagingen aan te gaan. Met waardegedreven zorg zetten we samen in op de Zorg voor Morgen. Waardegedreven zorg betekent dat de patiënt centraal staat en passende zorg ontvangt. Dichtbij wanneer het kan, verder weg wanneer het moet. Zo voorkomen we duurdere of onnodige zorg, en houden we de zorg in de regio betaalbaar en toegankelijk. Dat kan alleen maar in goede samenwerking van ZGT met huisartsen, VVT-instellingen en de zorgverzekeraar.

Zo kunnen patiënten dankzij het project COPD in Beeld, waarbij een telemonitoring app wordt gebruikt, zorg ontvangen in de thuissituatie. Als gevolg hiervan hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen en ontstaat vermindering van verpleegdagen en minder herhaalconsulten. Een ander voorbeeld van een project in het kader van waardegedreven zorg is de ondersteuning van huisartsen door het eenmalig (digitaal) consulteren van een van onze medisch specialisten. 

Zo zijn er tal van projecten en initiatieven die aansluiten bij het gedachtegoed van Zorg voor Morgen. Of het nu gaat om samen beslissen, de juiste zorg op de juiste plek, toepassing van eHealth of meer inzet op preventie, met de kwaliteit van zorg voor de patiënt voorop zetten we samen in de regio in op de Zorg voor Morgen.

Een aantal voorbeelden van verschillende projecten leest u hieronder.

 

 • >

  3 goede vragen

  Als u voor een behandeling of onderzoek naar ZGT gaat, zijn er vaak meerdere mogelijkheden. Gaat u voor een knieoperatie of voor fysiotherapie? Kiest u voor prenatale testen of juist niet? Om tot een weloverwogen keuze te komen voor een behandeling of onderzoek, nodigt ZGT haar patiënten uit om de 3 goede vragen te stellen. Betere zorg begint immers met een goed gesprek.

  Bespreek samen met uw arts welke zorg het beste bij uw persoonlijke situatie past. Overleg samen over de diverse mogelijkheden met aandacht voor de voor- en nadelen. De 3 goede vragen zijn hierbij een handig hulpmiddel:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

  Het invulformulier over de 3 goede vragen, vindt u hier.

  Meer over 3 goede vragen leest u op deze pagina.

   

 • >

  ZGT BEWEEGT

  In oktober 2019 is het project ZGT BEWEEGT gestart. ZGT BEWEEGT is onderdeel van waarde gedreven zorg en geïnitieerd vanuit de afdeling fysiotherapie. Het doel van ZGT BEWEEGT is om patiënten opgenomen binnen ZGT meer dan 25% van de dag fysiek actief te laten zijn binnen de mogelijkheden van de individuele patiënt.


  Om dit te bereiken, is het project onderverdeeld in drie pijlers:

  • Educatie voor zowel patiënten en naasten als zorgprofessionals.
  • Een beweegvriendelijke omgeving.
  • Activiteiten die het bewegen bevorderen.

  Het project is gestart op de afdelingen 5 Noord en 5 Oost, locatie Almelo. Succesvolle acties worden snel doorgezet naar de andere verpleegafdelingen en/of poliklinieken.

  Iedere stap naar nog betere zorg bij de patiënt en de zorgprofessional.
  Acties waaraan gedacht wordt, zijn:

  Uiteraard houden we hier rekening met de maatregelen rondom het coronavirus.

   

   

 • >

  Toepassingen om ziektelast diabetes type 2 te verlagen

  Binnen Zorg voor Morgen werken we aan de inzet van toepassingen die de ziektelast van mensen met diabetes type 2 kan verlagen. Bijvoorbeeld doordat zij meer inzicht krijgen in de effecten van voeding, bewegen, stress en slaap op hun bloedglucose waarde. Hoe dit precies werkt verschilt per persoon; ieder mens is anders.

  Met meer inzicht kunnen mensen zelf betere keuzes maken en zo vitaler zijn, verergering voorkomen en mogelijk met minder medicatie toe. Dit is in een notendop waar dit project over gaat. ZGT vervult hierin een kartrekkersrol met verschillende partners, die verenigd zijn in regionaal samenwerkingsverband Vitaal Twente. Hieronder verschillende artikelen waarmee duidelijk wordt hoe deze samenwerking vorm krijgt en de stappen voorwaarts die worden gezet.

   

 • >

  Zorgpad mamma - de IVY app

  Veel borstkankerpatiënten ontwikkelen tijdens het behandeltraject een zelfbeeld dat sterk op vermoeidheid is gericht. Dit belemmert het herstel en functioneren in het dagelijks leven. Met de IVY-app - een gezamenlijk project van ZGT en Universiteit Twente - wordt vroeg in het behandeltraject het zelfbeeld op het vlak van vitaliteit positief beïnvloed, op een eenvoudige en laagdrempelige manier. 

  Meer over de IVY app, leest u in dit artikel.

 • >

  Mijn IBDcoach

  MijnIBDcoach is een beveiligde en persoonlijke pagina op het internet, bedoeld voor mensen met IBD (chronische darmontstekingen). MijnIBDcoach helpt de patiënt om meer te weten te komen over IBD en om te leren wat hij/zij zelf kan doen om IBD onder controle te houden. MijnIBDcoach is ook een hulpmiddel bij de behandeling. De patiënt beheert samen met de MDL-verpleegkundige/ MDL-arts het zorgplan. In dat zorgplan houden beiden bij hoe de ziekte verloopt. Maar ook de afspraken die gemaakt worden over doelen, worden in het zorgplan vastgelegd.

  Wat is IBD?

  Onder inflammatory bowel disease (IBD) vallen zowel de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Beide ziektes zijn chronische darmontstekingen. IBD is niet te genezen en vooral te behandelen met gerichte medicatie en een regelmatig & gezond leven.

  Om het groeiende aantal patiënten met IBD in ZGT ondersteuning op maat te kunnen bieden, zelfregie te bevorderen en de behoefte aan zorg te verminderen, is de afdeling MDL in oktober 2020 een pilot met de IBD Coach gestart.

  Pilot mijnIBDcoach

  MijnIBDcoach wordt ingezet bij 50 IBD-patiënten binnen het MDL-centrum. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat gebruik van MijnIBDcoach resulteert in hogere kwaliteit van zorg, minder benodigde polikliniekbezoeken, striktere opvolging van ziekte en meer gepersonaliseerde zorg voor elke patiënt. Dit past binnen de doelstellingen van het programma Zorg voor Morgen, waarin ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en gepast gebruik belangrijke speerpunten zijn. In deze pilot wordt beoordeeld op welke manier MijnIBDcoach ingebed kan worden in het zorgproces binnen ZGT en wat de verwachte impact binnen ZGT is bij volledige implementatie.

  Patiënten die gebruik maken van MijnIBDcoach, komen één keer per jaar voor een consult in het ziekenhuis. De rest van het jaar wordt de patiënt gemonitord vanuit huis, waarbij de specialist of verpleegkundige enkel meldingen ontvangt over een patiënt indien deze buiten een ingestelde bandbreedte valt. Samen met de patiënt wordt een zorgplan opgesteld, waarin genoteerd wordt op welke momenten de patiënt metingen verricht of vragenlijsten invult.

  Aanmelden

  Wilt u zich ook aanmelden voor het gebruik van MijnIBDcoach? Laat dit dan weten aan uw MDL-arts of MDL-verpleegkundige. Zij kunnen u inschrijven op de wachtlijst. 

  Op dit moment loopt er een pilot met een klein IBD patiënten (van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021) om het gebruik van MijnIBDcoach te evalueren. Bij een positief besluit, wordt u uitgenodigd om aan het vervolg deel te nemen.

 • >

  Pilot eenmalige consultatie

  Als u een klacht heeft maakt u altijd een afspraak bij de huisarts. In de meeste gevallen kan uw huisarts de behandeling zelf uitvoeren. Soms echter is de inzet van een medisch specialist noodzakelijk. Dat betekent dat u verwezen wordt naar het ziekenhuis voor een onderzoek of behandeling. U krijgt een afspraak in het ziekenhuis en de medisch specialist is dan uw behandelaar.  In sommige gevallen heeft uw huisarts echter voldoende aan een (eenmalig) advies van de medisch specialist om u een goede behandeling te geven. Deze oplossing is goedkoper en het bespaart u soms een gang naar het ziekenhuis.

  ZGT is een proefperiode gestart waarin de huisarts de medisch specialist om een (eenmalig) advies kan vragen:

  • Dit kan betekenen dat de huisarts, met uw instemming, uw gegevens doorstuurt naar de specialist en een advies vraagt. Dan hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen. Dit noemen we een digitaal consult. 
  • Of de huisarts vraagt of de medisch specialist u eenmalig kan onderzoeken en een advies kan uitbrengen aan de huisarts. Hiervoor komt u wel naar het ziekenhuis.

  Voor deze vorm van zorg wordt geen eigen risico ingehouden, u bent dus goedkoper uit.

  De eerste resultaten zijn positief. Bijna alle specialismes werken aan deze pilot mee. Huisartsen zijn blij met de mogelijkheid voor een eenmalige consultatie en maken hier regelmatig gebruik van. In de periode met Corona besmettingen zagen we dat huisartsen vaak gebruik maakten van de mogelijkheid voor een digitaal consult.

  Medio 2021 beoordelen we deze proef en nemen we een besluit of we er mee door kunnen gaan.

 • >

  Wondzorg

  Soms zijn wonden dusdanig complex, dat ze na drie weken nog steeds niet voldoende genezen zijn. Daarom zijn er in de regio afspraken gemaakt om dit soort wonden volgens de laatste kwaliteiteisen te verzorgen.  Er zijn veel zorgverleners betrokken bij dit proces:

  • Huisarts
  • Wijkverpleegkundige
  • Wondverpleegkundige
  • Medisch sepcialist
  • Wondverbandmiddelenleveranciers
  • Apotheken

  Uw huisarts stuurt u als dat nodig is door naar de juiste zorgverlener. Als het kan wordt u verwezen naar het wondexpertisecentrum, anders wordt u verwezen naar de medisch specialist.

  Alle zorgverleners maken gebruik van dezelfde wondprotocollen. Als het kan wordt de wondzorg thuis geboden zodat u minder voor controle naar het ziekenhuis hoeft. De apotheken in Twente zorgen dat u tijdig beschikt over verbandmateriaal.

  Door deze afspraken kunnen we uitstekende wondzorg leveren en is het mogelijk dat wonden sneller genezen. Hierdoor ondervindt u minder ongemak.
  Ook zijn de kosten die gemaakt worden voor wondzorg lager.