Logo, terug naar Home

Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht

Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht

In de vergadering van 1 juli 2015 heeft de Raad van Toezicht besloten tot de herbenoeming van de heer ir. P.H.M. te Riele als voorzitter van de Raad van Toezicht van ZGT. Deze benoeming geschiedt voor een periode van twee jaar en volgt op twee eerdere zittingstermijnen van vier jaar.


In verband met het naderen van het einde van de zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht (1 juni 2015) is in januari jl. een wervingsprocedure voor de opvolging van de voorzitter opgestart. Dit conform een eerder vastgesteld profiel waarin onder andere het criterium van regionale gebondenheid opgenomen is. De openbare werving in zowel landelijke als regionale media, de inschakeling van een searchbureau en het zoeken in eigen kring heeft geleid tot één benoembare kandidaat. Helaas heeft de kandidaat zich op het laatste moment alsnog teruggetrokken.


Gezien het feit dat de openbare werving en het zoeken in eigen kring niet tot geschikte andere kandidaten heeft geleid, is het de verwachting dat het op korte termijn opnieuw openstellen van de vacature geen geschikte kandidaat zal opleveren.


Het verlengen van de zittingstermijn van de voorzitter Raad van Toezicht draagt bij aan de kwaliteit van het toezicht op ZGT, mede gezien de komende ontwikkelingen in de regio, waarmee de belangen en doelstellingen van ZGT, en daarmee de maatschappelijke belangen, op een goede wijze gediend worden.

 

De Cliëntenraad, Ondernemingsraad en het bestuur van de Coöperatie Medisch Specialisten ZGT hebben positief geadviseerd met betrekking tot de herbenoeming. Tevens heeft de Raad van Bestuur aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de herbenoeming.

 

De statuten van ZGT bieden de ruimte voor deze derde benoemingstermijn.