Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Leden van de cliëntenraad

Th. M. (Threes) Oude Moleman, dagelijks bestuur cliëntenraad (voorzitter) ZGT

Sinds februari 2013 mag ik mij inzetten voor de cliëntenraad. In het dagelijks leven ben ik eigenaar van een bureau voor coaching, training, mediation, advisering en ben ik vertrouwenspersoon. Persoonlijke ziekenhuiservaringen en die van mijn naasten, inspireerden mij om lid van de cliëntenraad te worden. Ik vind het een voorrecht om de bagage uit mijn dagelijkse praktijk maatschappelijk te kunnen inzetten en hiermee een bijdrage te leveren aan kwalitatief (nog) betere gezondheidszorg. De bejegening van cliënten en hun naasten, transparante communicatie en veiligheid hebben mijn speciale aandacht.

 

L. (Leonie) van Straten, dagelijks bestuur cliëntenraad (vicevoorzitter) ZGT

Naast mijn werk als advocaat en scheidingsmediator, ben ik sinds januari 2014 lid van de cliëntenraad. Een aantal projecten die ik de afgelopen jaren op de voet heb gevolgd, en in de toekomst ook zal blijven volgen, zijn het nieuwe voedingsconcept, hygiëne, gastvrijheid en digitalisering. Voor mij is het van belang dat de cliënt binnen ZGT centraal staat en dat ZGT in staat is de beste zorg aan haar cliënten te bieden. Ik zal mij als lid van de cliëntenraad hier de komende jaren voor blijven inzetten.

 

W.M. (Michel) Löhr, dagelijks bestuur cliëntenraad ZGT

Als burger ben ik zeer betrokken bij de zorg. Ik vind het hierbij belangrijk dat je zelf regie hebt over je eigen zorg. Wie anders dan jezelf is specialist van je eigen lichaam. Als je ergens last van hebt, heb je iemand nodig die specialist is op het gebied van jouw aandoening. Ik ben er van overtuigd dat als patiënten en specialisten dit als uitgangspunt voor de samenwerking hanteren de beste resultaten kunnen worden bereikt. In mijn dagelijkse werkzaamheden ontwikkel ik al jaren mee aan een platform waarin de patiënt centraal staat en de specialist uitnodigt in zijn omgeving om veilig gegevens uit te wisselen. Hierbij maakt het niet uit met welk systeem de specialist werkt. De patiënt beschikt hierbij over zijn eigen medisch dossier. Landelijk ben ik actief in werkgroepen van o.a. VWS, Nictiz en de Patiëntenfederatie om er voor te zorgen dat burgers met een zorgbehoefte eenvoudig toegang tot hun eigen dossier krijgen. Bij ZGT herken ik een zelfde visie en draag ik vanuit de cliëntenraad graag bij om de patiënt echt centraal te stellen en zo een bijdrage te laten leveren aan de eigen zorg.

 

B.S. (Bernard) Schutte, lid cliëntenraad ZGT

Sinds januari 2014 ben ik lid van de cliëntenraad. Daarvoor was ik onder meer acht jaar voorzitter van de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheidszaken bij een gemeente. Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht als gespecialiseerd maatschappelijk werker bij de Koninklijke Landmacht. Daarbij kwam ik ook in aanraking met militairen en veteranen die na hun uitzending problemen hadden met het invoegen in het werk en gezin. Defensie heeft inmiddels een zeer professioneel zorgprogramma, dat zowel zorg voor, tijdens en na de uitzending behelst. De zorg voor de medemens zit er bij mij ingebakken. Dat is ook de reden dat ik lid ben geworden van de cliëntenraad. Het hele proces dat een cliënt moet doormaken in het ziekenhuis kan zeer ingrijpend zijn, soms vergelijkbaar met dat van een uitgezonden militair. Daarom vind ik het belangrijk dat de onafhankelijke cliëntenraad op het vinkentouw zit als het gaat om verzorging, aandacht, adequate informatieverstrekking en professionaliteit van de behandelaars voor en aan de cliënt en zijn/haar directe omgeving.

J.A.M. (Josephine) van Meijel, lid cliëntenraad ZGT

Sinds februari 2013 ben ik lid van de cliëntenraad. Voor mijn pensionering (medio 2012) was ik werkzaam in de gezondheidszorg. Eerst als wijkverpleegkundige, daarna 20 jaar in diverse managementfuncties. Hierdoor heb ik een breed zorgnetwerk opgebouwd. Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en mijn kennis en ervaring zoveel mogelijk te benutten. Naast lid van de cliëntenraad ZGT ben ik daarom ook lid van de Raad van Toezicht in twee maatschappelijke organisaties en voorzitter van de WMO cliëntenraad van een Twentse gemeente. Ik voel mij zeer betrokken bij de zorg van, voor en door mensen. Als lid van de cliëntenraad krijg je mooie kansen geboden om invloed uit te oefenen en kritisch mee te denken over goede of nog betere zorg voor alle Twentse burgers. Ik kijk daarbij kritisch naar de concrete en tastbare zorgkwaliteit, omdat het dan vaak gaat om zaken die juist voor cliënten heel belangrijk zijn in een voor hen onbekende omgeving. De onderwerpen zorgkwaliteit in de brede zin, gastvrijheid en ouderen hebben ook mijn aandacht.

 

R.J. (Rob) Spit, lid cliëntenraad ZGT

Je hoopt het natuurlijk niet. Maar uiteindelijk komt iedereen wel eens in aanraking met het ziekenhuis. Is het niet voor jezelf, dan wel via een kennis of familielid. Voor iedere patiënt moet ZGT een topprestatie leveren, want iedereen heeft recht op de beste zorg. Met mijn vrijwillige cliëntenraadlidmaatschap probeer ik hier sinds april 2015 een (maatschappelijke) bijdrage aan te leveren. Werkzaam in de marketing en communicatie kijk ik met mijn communicatiebril vooral naar de patiënten belangen binnen diverse zorgprocessen. Belangrijke onderwerpen hierin vind ik (naast uiteraard de beste zorg voor iedereen) strategie voor de lange termijn, patiëntcommunicatie en digitalisering (e- health).

C. (Carla) Grummel, lid cliëntenraad ZGT

Sinds november 2016 ben ik lid van de cliëntenraad. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Manager HRM bij een grote maatschappelijke organisatie. In deze rol probeer ik continu de verschillende belangen van organisatie en medewerkers bij elkaar te brengen. En dat is wel eens lastig in een complexe omgeving, die continu verandert en waarmee je met veel partijen en verschillende belangen te maken hebt. Ook binnen de zorg zijn er continu veranderingen gaande waarbij meerdere partijen (en belangen) zijn betrokken. Deze (noodzakelijke) veranderingen kunnen voor de patiënt soms voor veel verwarring en ook onbegrip zorgen. Vanuit dat perspectief wil ik graag mijn bijdrage leveren waarin de patiënten binnen ZGT centraal staan. En dat ZGT ook in staat blijft de goede zorg te leveren. 

 

H.J. (Henk-Jan) Hasper, lid cliëntenraad ZGT

Vanuit de cliëntenraad wil ik me graag inzetten voor het belang van de patiënt met oog voor kwaliteit van zorg, maar zeker ook voor bejegening en gastvrijheid. Als patiënt ben je plots afhankelijk van het ziekenhuis en de mensen die daar werken, waarbij je moet kunnen vertrouwen op hun kennis en kunde. Andersom dragen ziekenhuis en zorgprofessionals een grote verantwoordelijkheid voor de aan hen toevertrouwde patiënten. Werkzaam als specialist ouderengeneeskunde ervaar ik dagelijks de kwetsbaarheid van patiënten en hun naasten. Mijn speciale aandacht vanuit de cliëntenraad zal uitgaan naar zorg voor kwetsbare ouderen en het belang van goede overdracht van zorg als iemand in het ziekenhuis komt of het ziekenhuis uitgaat.
Samen de zorg verbeteren.