eentweezgt

Zorg voor morgen

ZGT is begin 2019 gestart met het programma ‘Zorg voor Morgen’. Daarin zetten we verschillende pilots en initiatieven op. Informatie over de pilots en initiatieven vindt u hier.

Pilots en initiatieven Zorg voor morgen

Zorg voor morgen

Hier vindt u meer informatie over de pilots en initiatieven  Zorg voor morgen.

 • 1.

  Wondexpertisecentrum

  Per 1 oktober 2019 wordt een eerstelijns wondexpertisecentrum opgericht waar patiënten met complexe wondzorg onderzocht en behandeld worden. Dit centrum handelt conform de allernieuwste richtlijnen wondzorg.

  Onderzoek heeft uitgewezen dat wondzorg in de keten te gefragmenteerd wordt geleverd en onvoldoende doelmatige, tijdige en kwalitatief goede zorg wordt geleverd. Met FEA, ZorgAccent, Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg en ZGT (dermatologie, heelkunde en plastische chirurgie) wordt per 1 oktober 2019 een eerstelijns wondexpertisecentrum opgericht waar patiënten met complexe wondzorg onderzocht en behandeld worden. Dit centrum handelt conform de allernieuwste richtlijnen wondzorg.

  Voor wie

  De pilot wordt gestart met huisartsen uit FEA gebied. Het Wondexpertisecentrum start in Almelo om de afgesproken procedures en werkwijzen te evalueren en zo nodig te verbeteren, waarna in een later stadium de regio Hengelo ook kan verwijzen.

  Het is de bedoeling dat huisartsen patiënten verwijzen met een wond die niet geneest binnen 3 weken of een wond die onvoldoende geneest. Voorheen werden deze patiënten verwezen naar de 2e lijn.

  Verwijzen en terugkoppeling

  De huisarts verwijst de patiënten via ZorgDomein naar het Wondexpertisecentrum, te vinden onder heelkunde, dermatologie en plastische chirurgie. Vervolgens wordt de patiënt binnen 5 dagen ontvangen op het spreekuur op de CHP Almelo, onderzocht door de PA wondzorg (regiebehandelaar) en wordt de eventuele wondzorg in de wijk onder regie van de wondregisseurs van de wijkverpleging en samen met de wijkverpleegkundige uitgevoerd. De medisch specialisten van ZGT superviseren de geleverde zorg en zijn gedurende de behandeling de hoofdbehandelaar. Al deze medewerkers vormen samen het expertisecentrum en staan in nauw contact met elkaar om de zorg rondom deze patiënt te organiseren en te evalueren. Huisartsen worden op de hoogte gehouden via de normale manier via een brief via Edifact.

  Wondformularium

  In het najaar staat de totstandkoming van een wondformularium in de planning, welke door alle ketenpartners gebruikt gaat worden. Het Wondexpertisecentrum wordt als een project gefinancierd door Menzis gedurende 2 jaar met de intentie daarna over te gaan naar vaste financiering.

 • 2.

  Consultatieve dienst

  Eenmalige consultatie is een mogelijkheid voor huisartsen om de patiënt binnen 1 consult te laten beoordelen door de medisch specialist om vervolgens de patiënt zelf te behandelen.

  Pilot eenmalige consultatie: Eenmalige consultatie is een mogelijkheid voor huisartsen om de patiënt binnen 1 consult te laten beoordelen door de medisch specialist om vervolgens de patiënt zelf te behandelen.

  Hoe werkt het

  Het is bedoeld voor patiënten waar een huisarts een verwijzing niet op zijn plaats vindt, maar waar wel inzet van specialistische kennis waardevol wordt geacht.

  Er kan gebruik gemaakt worden van ofwel een

  • Fysieke eenmalige consultatie
  • Digitale eenmalige consultatie

  Verantwoordelijkheid

  De huisarts draagt de verantwoordelijkheid voor de patiënt bij consultatie niet over maar behoudt deze zelf. Dit in tegenstelling tot bij verwijzing waarbij de huisarts de verantwoordelijkheid voor het deelgebied waarvoor hij verwijst tijdelijk over draagt.De medisch specialist is bij consultatie verantwoordelijk voor de inhoud van het advies en de huisarts voor de uitvoering hiervan.

  Logistiek

  De huisarts verwijst via ZorgDomein. Vanaf 1 oktober 2019 kan verwezen worden. Hij kiest bij overige zorgvragen van het betreffende specialisme het gewenste zorgproduct: eenmalige consultatie fysiek of eenmalige consultatie digitaal. Hij vermeldt een duidelijke vraagstelling aan de medisch specialist en verstrekt alle benodigde aanvullende informatie. Huisarts registreert zijn bevindingen in het HIS.

  De patiënt wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de verwijsbrief gezien door de medisch specialist.  Bij digitale consultatie wordt binnen 3 werkdagen gereageerd. Terugkoppeling aan de huisarts verloopt via de normale route, een Edifact brief. De huisarts plant een vervolgconsult met de patiënt om de behandeling te bespreken.

  Deelnemende vakgroepen ZGT

  • interne geneeskunde
  • MDL
  • cardiologie
  • neurologie
  • longgeneeskunde
  • geriatrie

  Vanaf 25 maart 2020 is het mogelijk bij alle vakgroepen van ZGT een digitaal consult aan te vragen.

  MST

  • interne geneeskunde
  • reumatologie
  • neurologie
  • maag-darm en leverziekten (MDL)
  • cardiologie
  • orthopedie

  Het is de bedoeling dat later meerdere vakgroepen aansluiten.

 • 3.

  Consult urotherapeut

  Tot voorheen werden alle kinderen die verwezen werden naar de kinderarts ook echt door de kinderarts gezien. Een deel van de kinderen kan prima alleen door de urotherapeut begeleid worden.

  Tot voorheen werden alle kinderen die verwezen werden naar de kinderarts ook echt door de kinderarts gezien. Een deel van de kinderen kan prima alleen door de urotherapeut begeleid worden.

  Hiermee blijft de huisarts de hoofdbehandelaar.

  De patiënten die daarvoor in aanmerking komen zijn

  • bedplassers tot jaar of 10 (of waar nog niets geprobeerd is, bijvoorbeeld plaswekker)
  • nog niet zindelijk zijn tot basisschoolleeftijd
  • milde obstipanten
  • poepangst

  Patiënten die niet in aanmerking komen zijn kinderen met

  • urineweginfecties
  • incontinentie en ouder dan een jaar of zes want die komen waarschijnlijk in aanmerking voor dagbehandeling
  • buikpijn
  • ernstige obstipatie met soiling waarvoor mogelijk darmspoelen nodig is
  • bedplassen die klinische droge bedtraining nodig hebben

  Triage kan rechtstreeks door de huisarts gebeuren. Die verwijst per 1 oktober 2019 in ZorgDomein naar de urotherapeut in Hengelo. De kinderartsen triëren echter zelf ook alle verwijzingen dus kunnen een geschikte kandidaat ook terug melden aan de huisarts om naar urotherapeut te sturen.

  Aanmelding

  Als patiënt is verwezen via ZorgDomein, dan krijgt de patiënt een vragenlijst thuisgestuurd. Deze moet ingevuld worden en opgestuurd. Zodra deze is ontvangen, wordt de afspraak ingepland. Dit om te voorkomen dat er een afspraak wordt gepland waarbij de informatie niet optimaal is. Dit is zoals het nu ook gaat bij verwijzing naar de kinderarts.

  Maximaal aantal contacten

  Om te voorkomen dat kinderen die toch meer problemen hebben te lang alleen onder behandeling staan van de huisarts en de urotherapeuten stellen we voor dat ze maximaal twee keer face tot face worden gezien en dat er maximaal 2 keer telefonisch/ mailcontact is geweest.

  Indien het probleem dan nog niet verholpen is, volgt alsnog verwijzing naar de kinderarts, dus tweedelijn.

  Als er medicatie nodig is (bv laxantia), moet dat voorgeschreven worden door de huisarts. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. De ruimte waar de consulten plaatsvinden blijven hetzelfde, namelijk de kinderpolikliniek in Hengelo.

  Verslaglegging

  De urotherapeut maakt na afsluiten van het consult een brief voor de huisarts. Ook indien verwijzing naar kinderarts nodig is.

 • 4.

  Expertiseconsult kinderarts op CHPA

  Expertiseconsult kinderarts op CHPA is voor kinderen (en ouders) die op de CHPA komen die nu met name worden doorverwezen ter geruststelling. 

  De doelstelling is

  • Snelle en laagdrempelige geruststelling door kinderarts voor (ouders van) kinderen die gepresenteerd worden op de CHPA daar waar dit mogelijk (medisch) en zinvol is.
  • Beperking van het aantal verwijzingen naar de tweede lijn ( doordat huisarts hoofdbehandelaar blijft).
  • Bevordering deskundigheid (omdat men samen de patiënt ziet).

  Doelgroep

  Kinderen (en ouders) die op de CHPA komen die nu met name worden doorverwezen ter geruststelling. Dit zijn veelal kinderen met ademhalingsproblemen met laag risico. Per 1 oktober 2019 kan gebruik gemaakt worden van deze dienstverlening volgens onderstaand schema:

  expertiseconsulten

  Doorlooptijd

  Na drie maand wordt er geëvalueerd. In principe betreft bovenstaand project een pilot gedurende zes maanden. Daarna wordt een besluit genomen.