Operatieassistent

Opleiding medische microbiologie

Opleiding medische microbiologie

Labmicta is een groot en zeer toekomstgericht laboratorium dat in samenwerking met ZGT een deel van de opleiding Medische Microbiologie verzorgt.

‘Samen Zorgen is Samen Werken’ is onze visie. Dat doen we met name door onze plaats in te nemen in de patiëntenzorg en zorgketen als verbindende schakel, vooral op het gebied van infectieziekten in de regio Twente en de Achterhoek.

Labmicta verricht microbiologisch diagnostiek. Klanten zijn onder andere ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en verloskundigen. Er is ook een nauwe samenwerking met GGD Twente in het bestrijden van infectieziekten en in het aanbieden van een breed scala aan werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid. Dit maakt Labmicta een aantrekkelijke plek om het vak medische microbiologie in zijn volle breedte te ervaren. Ons laboratorium werkt samen met medisch microbiologische laboratoria en zorginstellingen over de grenzen, binnen de Euregio. Dit maakt de opleiding medische microbiologie in Labmicta dynamisch en extra interessant. Om de patiëntenzorg goed te kunnen blijven uitvoeren investeert Labmicta voortdurend in innovatie en ontwikkeling, o.a. in samenwerking met de UT en het UMCG. Labmicta is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt op basis van de wensen van de klant een breed pakket aan state of the art microbiologische diagnostiek aan, tegen een marktconforme prijs.

Medische staf

Bij Labmicta werken acht artsen-microbiologen en één moleculair medisch microbioloog. Elk staflid heeft een of meer eigen aandachtsgebied waarvoor hij/zij medisch-inhoudelijk verantwoordelijk is.

Leerklimaat

Een van onze uitgangspunten is dat iedere aios op persoonlijke wijze acteert en een eigen leerstijl heeft. Daarom vinden we het belangrijk om met jou, met inachtneming van de vastgelegde kaders, een individueel opleidingsplan op te stellen. In voortgangsgesprekken wordt gekeken wat het niveau en de ontwikkeling van de aios is en wordt eventueel het opleidingstraject aangepast.

De opleiding

De aios volgt de opleiding tot medisch microbioloog in het UMCG en (deels) bij ZGT. Praktisch gezien worden de handelingen uitgevoerd binnen de muren van Labmicta. Het opleidingsplan Medische microbiologie van Labmicta is de uitwerking van het landelijk opleidingsplan ‘Herstructurering Opleiding Medische Microbiologie’ (HOMM). In het plan beschrijven we hoe we binnen de OOR N&O de opleiding in praktijk brengen. Labmicta te Hengelo, Ziekenhuisgroep Twente en de afdeling Medische microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen werken daarbij nauw samen.

Het belangrijkste onderdeel van dit opleidingsplan wordt gevormd door de inhoudelijke thema’s met betrekking tot de leerdoelen, opleidingsactiviteiten en toetsing van de verschillende stages. Op hoofdlijnen is voor de aios direct inzichtelijk wat op welk moment en in welke periode verwacht wordt. Hiermee wordt tevens voldaan aan het kaderbesluit CCMS (2019).

Dit lokaal opleidingsplan bevat een overzicht van de structuur van de opleiding medische microbiologie in Labmicta. De opleiding kent een leerperiode en een applicatiefase en is opgedeeld in thema’s die grotendeels overeenkomen met de verschillende modules of stages. Daar waar je de deelopleiding de laboratoriumstage volgt, doe je ook deels de consultenstage gedurende de applicatieperiode

Opleiders

Dr. N. Al Naiemi, opleider medische microbiologie. Mw. A. Riezebos-Brilman, plaatsvervangend opleider medische microbiologie.

Sollicitatiebrieven kun je richten aan de opleider Medische microbiologie Labmicta, dr. N. al Naiemi.