Verpleegkundigen lopen in de gang

ZGT Privacyverklaring website

De Stichting STICHTING ZIEKENHUISGROEP TWENTE (hierna te noemen ‘ZGT’, gevestigd aan de Zilvermeeuw 1, 7609 PP te Almelo, telefoonnummer 088 708 7878, info@zgt.nl) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals hieronder nader beschreven. ZGT respecteert daarbij uw privacy en stelt daarom alles in het werk om uw privacy te beschermen. ZGT verwerkt uw gegevens in overeenstemming met onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere van toepassing zijnde bepalingen vanuit verschillende wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ZGT verwerkt via zgt.nl. Voor de privacy met betrekking tot uw zorg en/of behandeling verwijzen we u naar de folder privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een individu zijn persoonsgegevens. Voorbeelden zijn: naam, telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats. Ook een IP-adres is een persoonsgegeven.

Van wie verwerkt ZGT online persoonsgegevens?

ZGT verwerkt persoonsgegevens van u wanneer u via zgt.nl gegevens achterlaat. Bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een bijeenkomst, een e-card verstuurt of als u zich abonneert op een nieuwsbrief. Uitgangspunt is altijd dat wij zo min mogelijk gegevens verzamelen en deze gegevens niet of niet langer dan noodzakelijk opslaan. Bij al deze online diensten attenderen wij u er stuk voor stuk op waarvoor wij gegevens van u verzamelen en hoelang wij deze bewaren.

Persoonsgegevens van minderjarigen

De diensten op zgt.nl zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan zestien jaar. ZGT kan op dit niveau echter niet controleren door wie gebruik wordt gemaakt van onze online diensten. Om die reden raadt ZGT ouders/verzorgers aan om betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen. Zo kunt u voorkomen dat er gegevens van uw kind worden verzameld zonder uw toestemming.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

ZGT gebruikt uw gegevens voor een aantal doeleinden. Via de webformulieren op zgt.nl verzamelt ZGT gegevens van u. Zodat u bijvoorbeeld eenvoudig:

  • Uw deelname aan een bijeenkomst kunt registreren.
  • Aan ons kunt laten weten dat u onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen (uiteraard kunt u zich ook weer afmelden wanneer u deze niet meer wenst te ontvangen).
  • Feedback over uw ontvangen zorg met ons wilt delen, vragen wilt stellen of een klacht wilt indienen.
  • Kunt deelnemen aan het forum van de prostaatkliniek.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling/verwerking van één van bovenstaande doelen en om -  indien u dat wenst - contact met u op te nemen. ZGT verwerkt hierbij alleen die gegevens die voor dat betreffende formulier relevant zijn.

Daarnaast maakt ZGT gebruik van cookies om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. U bepaalt als websitebezoeker of u deze accepteert.
Wilt u meer weten hoe ZGT omgaat met cookies, lees dan ons cookiebeleid.

Hoelang bewaart ZGT uw gegevens?

ZGT zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

ZGT verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doelen als hiervoor een (wettelijke) grondslag bestaat. Afhankelijk van het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, kunnen verschillende grondslagen van toepassing zijn, waaronder:

  • Om een overeenkomst uit te kunnen voeren.
  • Om te kunnen voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.
  • Omdat ZGT een gerechtvaardigd belang heeft om de gegevens te verwerken waaronder:

       - de veiligheid van onze netwerken en informatie waarborgen;

       - bedrijfsvoering en administratie van de organisatie;

       - de verbetering van onze diensten.

  • Bescherming van de vitale belangen van uzelf of anderen.
  • Vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
  • Toestemming van de betrokkene. Verwerkt ZGT uw gegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

Verstrekking aan derden

ZGT gebruikt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden en verkoopt uw gegevens niet door aan derden. Uw gegevens zullen uitsluitend verstrekt worden aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. Hiervoor werkt ZGT samen met ICT leveranciers. ZGT heeft zijn leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging en dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Daarbij draagt ZGT zorg dat uw gegevens enkel worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte 'EER'.

Social media

Bij nieuwsberichten op zgt.nl kunt u gebruikmaken van de betreffende knoppen om deze te delen via uw eigen social media, als u die gebruikt. ZGT heeft geen toegang tot uw social media. Wilt u weten hoe het gesteld is met uw privacy bij social media gebruik, dan raden wij u aan het privacybeleid van de betreffende aanbieder (bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Pinterest) te raadplegen.

Welke rechten kan ik uitoefenen ten aanzien van mijn gegevens?

In de AVG is geregeld dat u recht heeft op heldere uitleg over hoe ZGT omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. ZGT vindt het belangrijk om u hierover te informeren online en offline.

Recht op informatie

U heeft  het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij omgaan met uw  persoonsgegevens  en  welke rechten u heeft.  Hier geeft ZGT onder andere uitwerking aan door middel van deze privacyverklaring.

Recht op inzage

U heeft het recht om bij ZGT inzage en afschrift te vragen in de gegevens die wij via zgt.nl van u hebben verzameld.

Recht op correctie

U heeft het recht om de persoonsgegevens die ZGT verwerkt te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht op beperking

U heeft in een aantal gevallen het recht om ZGT te vragen uw gegevens op zgt.nl te beperken.

Recht om bezwaar te maken

U heeft in een aantal gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken. Dit geldt voor gegevens die we van u gebruiken op basis van ons gerechtvaardigde belang of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u hiervoor een verzoek indient, zullen we de gegevens verwijderen die tot u herleidbar zijn, behalve als wij deze gegevens op basis van de wet moeten bewaren.

Hoe maak ik gebruik van mijn rechten?

Wilt u gebruik maken van één of meerdere rechten, neem dan contact op met communicatie@zgt.nl. ZGT verwerkt uw verzoek in beginsel kosteloos binnen een maand, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is of een onevenredige inspanning vergt.

Vragen of een klacht over de bescherming van uw gegevens?

Als u een vraag of klacht heeft over de verwerking of bescherming van persoonsgegevens op zgt.nl kunt u contact opnemen met onze afdeling communicatie. 

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens buiten de website?  Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming.

Contact bij vragen over uw gegevens op  zgt.nl

ZGT

T.a.v. afdeling communicatie

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

communicatie@zgt.nl

Contact bij vragen over uw persoonsgegevens bij ZGT algemeen

Functionaris Gegevensbescherming

t.a.v. mevrouw mr. D.M. Oldenkotte

Postbus 546

7550 AM Hengelo

gegevensbescherming@zgt.nl

Graag horen wij uw vragen en klachten zodat we hierover met u in gesprek kunnen gaan. Mocht dit contact niet naar wens verlopen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

ZGT kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 mei 2019.

Meer informatie over