Verpleegkundigen lopen in de gang

Onze zorg

In de regio

ZGT is een topklinisch ziekenhuis en levert medisch-specialistische zorg voor ongeveer 390.000 inwoners. In de regio is geen academisch ziekenhuis aanwezig, het dichtstbijzijnde ligt op ruim een uur reisafstand. Naast ZGT bevinden zich twee STZ ziekenhuizen (MST en Deventer Ziekenhuis) in de regio Twente en Salland. Door deze ligging biedt ZGT een uitgebreid zorgaanbod. Wij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid en het behoud van een breed zorgaanbod van medisch-specialistische zorg in de regio.

Dit betekent niet dat wij deze zorg helemaal zelf(standig) aanbieden. ZGT wil proactief in goede afstemming en samenwerking met andere zorgaanbieders de beste zorg in de regio bieden. Bijvoorbeeld met andere ziekenhuizen zoals met MST en Deventer Ziekenhuis. Zo kunnen we samen blijven voldoen aan de eisen ten aanzien van kwaliteit en doelmatigheid en samen zorgen voor een duurzame basis voor het behoud van zorg voor de regio. Door samenwerking met de Universiteit Twente kan de regio Twente zich bovendien onderscheiden op het gebied van medische technologische innovatie.

Bijzondere expertise

ZGT beschikt op verschillende gebieden over bijzondere expertise. Deze expertise wordt door onderzoek en opleidingen onderhouden en doorontwikkeld. ZGT excelleert op drie speerpunten door toepassing van innovaties en neemt hiermee, in de regio, een voorlopers positie in. Deze speerpunten sluiten aan bij de specifieke demografische kenmerken van de bevolking van de regio en de jarenlange expertise die hierin is opgebouwd. Wij blijven extra investeren in deze speerpunten om ons daarmee in kwalitatieve zin te onderscheiden van andere aanbieders binnen en buiten de regio.

Onze speerpunten

  1. Metabool syndroom: ZGT richt zich hierbij specifiek op de behandeling van complexe diabetes en morbide obesitas (inclusief bariatrische chirurgie).
  2. Kwetsbare ouderen: multidisciplinaire benadering van geriatrie, geriatrische traumatologie, ouderenpsychiatrie en - neurologie, dat fysiek geconcentreerd is op locatie Almelo (ouderenplein).
  3. Oncologische zorg: op het gebied van prostaatkanker, slokdarmkanker, maagkanker, borstkanker, huidkanker en blaaskanker (cystectomie).

Waardegedreven zorg

Met waardegedreven zorg zetten we samen in op de Zorg voor morgen. Dat betekent dat we met het vergroten van de ervaren kwaliteit van zorg voor de patiënt als uitgangspunt, de zorg in de regio betaalbaar en toegankelijk willen houden. Veelal door het voorkomen van (duurdere) onnodige zorg. Dat kan alleen maar in goede samenwerking. Met huisartsen, VVT-instellingen en de zorgverzekeraar.

Waardegedreven zorg

Ook onze zorgprofessionals pakken daarin een actieve rol door zelf kwaliteitsinitiatieven te initiëren die zichzelf terugbetalen door onnodige (en daardoor soms zelfs schadelijke) en vermijdbare zorg te voorkomen. Zo kunnen patiënten dankzij het project COPD in Beeld, waarbij een telemonitoring app wordt gebruikt, zorg ontvangen in de thuissituatie. Als gevolg hiervan hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen en ontstaat vermindering van verpleegdagen en minder herhaalconsulten. Een ander voorbeeld van een project in het kader van waardegedreven zorg is de ondersteuning van huisartsen door het eenmalig (digitaal) consulteren van een van onze medisch specialisten. Door kennis te bundelen weet de patiënt eerder waar hij aan toe is.

Zo zijn er tal van projecten en initiatieven die aansluiten bij het gedachtegoed van waardegedreven zorg. Of het nu gaat om meer regie bij de patiënt, gepast gebruik, de juiste zorg op de juiste plek, toepassing van eHealth, samenwerking in de keten of meer inzet op preventie. Met de kwaliteit van zorg voor de patiënt voorop zetten we samen in de regio in op de Zorg voor morgen.

Innovatie

ZGT zet in op drie terreinen van technologische zorginnovatie. Deze terreinen zijn ook de thema’s waar het wetenschappelijk onderzoek binnen ZGT zich op richt:

  • Patiënt empowerment: middels ontwikkeling en implementatie van verregaande digitalisering en e-Health dragen we bij aan meer regie bij de patiënt en behandeling in de eigen omgeving;
  • Predictieve zorg: big data technieken en kunstmatige intelligentie worden ontwikkeld en ingezet om kennis te verkrijgen uit data van het klinische proces zodat patronen en verbanden gelegd kunnen worden om voorspellingen te doen over de individuele patiënt;
  • Snelle en slimme diagnostiek: door de ontwikkeling van fasttracks en nieuwe beeldvormende technieken streven we ernaar zo snel en goed mogelijk een geïntegreerd beeld van de patiënt en zijn of haar klachten te krijgen, onzekerheden weg te nemen en zo snel mogelijk de meest adequate behandeling te starten.

Niet alleen huidige technologieën worden ingezet en geoptimaliseerd, ook nieuwe technologieën worden (veelal in wetenschappelijke onderzoeksprojecten) ontwikkeld. ZGT werkt bijvoorbeeld nauw samen met de Universiteit Twente op slimme sensing methoden en technieken, ontwikkeling van eCoachingsconcepten en kunstmatige intelligentie.

Innovatie

Samen voor innovatie

ZGT kiest er dus voor om patiënten te faciliteren in meer eigen regie in hun leven met een ziekte of aandoening. De (technologische) innovaties spelen in op de veranderende behoeften van de patiënt. Patiënten worden zelfstandiger, hebben behoefte aan meer kennis en betere informatie en willen zorgtaken zelf managen. Het verandert ons zorgaanbod, onze werkwijze en onze organisatie.

Ons zorgaanbod verandert, bijvoorbeeld doordat ZGT samenwerkt met (keten)partijen en een deel van het geïntegreerd zorgaanbod levert. Ook is er een verschuiving van zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie van de patiënt. Technologische innovatie betekent daarnaast een verandering van onze werkwijze. De rol van de zorgprofessional verandert naar een ondersteunende, coachende rol en krijgt een grotere rol bij het organiseren van zorg en het inzetten van het eigen netwerk van de patiënt.

Van Twente een gezonde regio maken, kan ZGT niet alleen. Samenwerking tussen zorgorganisaties, met de Universiteit Twente en hoger beroepsonderwijs en met startups is daarom niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Door samen zorginnovaties te ontwikkelen, kunnen wij betere zorg bieden die betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedere Twentenaar. Daarnaast kan het de werkdruk van (zorg)professionals zoals huisartsen en verpleegkundigen verlagen.