Verpleegkundigen lopen in de gang

Sterftecijfers

Sterftecijfer (HSMR) 2022 ZGT

ZGT doet er alles aan patiënten zo goed en veilig mogelijk te helpen. Toch komt het voor dat patiënten overlijden. Elk jaar wordt voor ieder ziekenhuis het sterftecijfer uitgerekend: de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) genoemd. De HSMR geeft aan of het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis hoger of lager is dan het landelijk gemiddelde. Net als andere ziekenhuizen maakt ZGT het sterftecijfer openbaar, net als de sterftecijfers per diagnose- en patiëntengroep, de SMR's (Standardized Mortality Rate).

HSMR

Ziekenhuizen verschillen van elkaar als het gaat om het soort en de ernst van de ziektes waarmee patiënten worden opgenomen. Daarom worden sterftecijfers gecorrigeerd voor bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, de ernst van de ziekte waarvoor patiënt is opgenomen (de zogenaamde hoofddiagnose) en andere ziektes van de patiënt (de zogenaamde nevendiagnosen).

Van elke patiënt, na iedere opname worden deze gegevens opgeslagen. Samen met alle data van andere ziekenhuizen leidt dit voor iedere patiënt tot een verwachte sterftekans. Al deze sterftekansen van alle patiënten leiden samen tot een verwachte sterfte per ziekenhuis. Deze verwachte sterfte wordt vergeleken met het aantal patiënten dat daadwerkelijk in het ziekenhuis is overleden en dat is wat men noemt de HSMR. De norm ligt op 100. Als de HSMR statistisch opvallend hoger is dan 100, dan zijn er meer patiënten overleden dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR opvallend lager is dan 100, dan zijn er juist minder sterfgevallen dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde.

De HSMR van ZGT is 97 in 2022; het 95% betrouwbaarheidsinterval is 89-105. Dit betekent dat de HSMR van ZGT voor 2022 niet opvallend afwijkt van het landelijk gemiddelde. In het HSMR-rapport 2020-2022 staan de resultaten uitgebreid beschreven. 

Betrouwbaarheidsinterval

Een betrouwbaarheidsinterval bestaat uit twee cijfers: een ondergrens en een bovengrens. Liggen deze cijfers allebei onder de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis statistisch bewezen onder het landelijk gemiddelde. Er zijn dan minder patiënten overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Liggen deze twee cijfers beide boven de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis meer dan gemiddeld. Ligt een van de cijfers van het betrouwbaarheidsinterval onder de 100 en de ander erboven, dan wijkt het sterftecijfer niet bewezen af van het landelijk gemiddelde.

SMR

Behalve de HSMR zijn ook Standard Mortality Ratio’s (SMR’s) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor patiënten met een bepaalde diagnose of patiëntencategorie. In het HSMR-rapport 2020-2022 staan de SMR's per diagnose- en patiëntengroep van ZGT. 

Sturen en verbeteren

We doen er binnen ZGT alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk te helpen. Dat betekent ook dat we altijd bezig zijn om onze zorg verder te verbeteren. ZGT gebruikt het sterftecijfer voor interne kwaliteitsverbetering, vooral om inzicht te krijgen in sterftes die te voorkomen zijn (vermijdbare sterftes). 

ZGT houdt de sterftecijfers per diagnosegroep en per medisch specialisme in de gaten. Zo kunnen we een goede analyse maken van de oorzaken van te hoge sterftecijfers en acties ondernemen. Zo werken we steeds aan het verbeteren en veiliger maken van onze patiëntenzorg.  

Ook verzamelt ZGT meldingen van incidenten, complicaties en calamiteiten via een eigen meldsysteem. Dat gebeurt niet alleen bij overleden patiënten, maar bij alle patiënten waarbij de zorg anders is verlopen dan van tevoren was verwacht. De resultaten van die onderzoeken gebruiken we om onze zorgprocessen verder te verbeteren en onbedoelde schade bij patiënten te voorkomen. Op de pagina Calamiteiten leest u meer informatie.

Leeswijzer Consumentenbond

De Consumentenbond heeft een leeswijzer ontwikkeld die het voor consumenten makkelijker maakt om de sterftecijfers goed te kunnen begrijpen.