Sterftecijfers

Sterftecijfer (HSMR) 2020 ZGT

ZGT doet er alles aan patiënten zo goed en veilig mogelijk te helpen. Toch komt het voor dat patiënten overlijden. Jaarlijks wordt voor ieder ziekenhuis het sterftecijfer berekend: de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) genoemd. De HSMR geeft aan of het aantal daadwerkelijk overleden patiënten in een ziekenhuis hoger of lager is dan verwacht mag worden ten opzichte van het landelijk gemiddelde.  Net als andere ziekenhuizen maakt ZGT het sterftecijfer openbaar, evenals de sterftecijfers per diagnose- en patiëntengroep , de SMR's (Standardized Mortality Rate).

HSMR

Omdat ziekenhuizen van elkaar verschillen als het gaat om de aard en ernst van de aandoeningen waarmee patiënten worden opgenomen, worden sterftecijfers gecorrigeerd voor bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, de ernst van de ziekte waarvoor patiënt is opgenomen (de zogenaamde hoofddiagnose) en aanvullende aandoeningen van de patiënt (de zogenaamde nevendiagnosen).

Al deze gegevens worden voor elke patiënt na afloop van iedere opname geregistreerd en samen met alle data van andere ziekenhuizen leidt dit voor iedere patiënt tot een verwachte sterftekans. Al deze sterftekansen van alle patiënten leiden samen tot een verwachte sterfte per ziekenhuis. Deze verwachte sterfte wordt vergeleken met het aantal patiënten dat daadwerkelijk in het ziekenhuis is overleden en dat is wat men noemt de HSMR. De norm ligt op 100. Als de HSMR statistisch significant hoger is dan 100, dan zijn er meer patiënten overleden dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan zijn er juist minder sterfgevallen dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde.

De HSMR van ZGT is 112 in 2020; het 95% betrouwbaarheidsinterval is 102-122. Dat betekent dat de HSMR van ZGT voor 2020 boven op het landelijk gemiddelde ligt. In het HSMR-rapport 2018-2020 staan de resultaten uitgebreid beschreven. 

Betrouwbaarheidsinterval

Een betrouwbaarheidsinterval bestaat uit twee cijfers: een ondergrens en een bovengrens. Liggen deze cijfers beide onder de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis statistisch bewezen (significant) onder het landelijk gemiddelde. Er zijn dan minder patiënten overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Liggen deze twee cijfers beide boven de 100, dan is de sterfte in een ziekenhuis bovengemiddeld. Ligt een van de cijfers van het betrouwbaarheidsinterval onder de 100 en de ander erboven, dan wijkt het sterftecijfer niet bewezen af van het landelijk gemiddelde.

SMR

Behalve de HSMR zijn ook Standard Mortality Ratio’s (SMR’s) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor patiënten met een bepaalde diagnose of patiëntencategorie. In het HSMR-rapport 2018-2020 staan de SMR's per diagnose- en patiëntengroep van ZGT. 

Sturen en verbeteren

We doen er binnen ZGT alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk te helpen. Dat betekent ook dat we continu bezig zijn om onze zorg verder te verbeteren. ZGT gebruikt het sterftecijfer voor interne kwaliteitsverbetering, voornamelijk om inzicht te verkrijgen in vermijdbare sterftes. 

ZGT monitort de sterftecijfers per diagnosegroep en per medisch specialisme om een goede analyse te maken van eventuele oorzaken van te hoge sterftecijfers, zodat we daar gerichte acties op kunnen zetten. Zo werken we continue aan het verbeteren en veiliger maken van onze patiëntenzorg.  

Daarnaast verzamelt ZGT meldingen van incidenten, complicaties en calamiteiten via een eigen meldsysteem. Dat gebeurt niet alleen bij overleden patiënten, maar bij alle patiënten waarbij de zorg anders is verlopen dan van tevoren was verwacht. De resultaten van die onderzoeken gebruiken we om onze zorgprocessen verder te verbeteren en onbedoelde schade bij patiënten te voorkomen.

Wilt u hierover meer informatie, kijkt u dan onder het onderwerp Calamiteiten.

Leeswijzer Consumentenbond

De Consumentenbond heeft een leeswijzer ontwikkeld die het voor consumenten makkelijker maakt om de sterftecijfers goed te kunnen interpreteren.