Verpleegkundigen lopen in de gang

Samenwerkingsrelaties

Het aangaan van samenwerkingsrelaties is cruciaal om in de regio de beste zorg dichtbij te kunnen blijven leveren. ZGT streeft naar een zo optimaal mogelijk zorglandschap voor de patiënt binnen de regio. Hiertoe neemt ZGT het initiatief en de regie om de samenwerking tussen partners te optimaliseren. Bij het bepalen van de samenwerkingsvormen vormt de beste zorg voor de patiënt - zo dicht mogelijk bij huis - steeds het vertrekpunt.

Samenwerking met huisartsen

Huisartsen zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij klachten en ziekten. Ze staan dichtbij de mensen. Daarom wil ZGT altijd bereikbaar zijn voor huisartsen, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Ons bureau ZGT Lijn 1 -2 levert diensten aan huisartsenpraktijken in de regio om samenwerking verder te versterken en om zorg dichtbij de patiënt te realiseren. Een voorbeeld van een plek waar huisartsen nauw samenwerken met medisch specialisten is de Centrale Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp die in Almelo op één locatie georganiseerd zijn. De patiënten worden door deze samenwerking beter en sneller geholpen. Op bestuurlijk niveau voert ZGT structureel overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsengroepen (HAGRO’s) van de regio Hengelo en de Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA) van de regio Almelo.

Samenwerking ZGT met ziekenhuizen

ZGT zoekt regionale samenwerking met andere ziekenhuizen. Met het Medisch Spectrum Twente is een samenwerkingsovereenkomst gesloten ter verbreding en verdieping van topklinische en complexe medische specialistische zorg in Twente. ZGT wil hiermee een kwalitatief verantwoorde en betaalbare keuzemogelijkheid garanderen voor een zo compleet en goed mogelijk zorgaanbod dicht bij huis. ZGT blijft tevens investeren in bestaande contacten met overige ziekenhuizen in de regio, waaronder die met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk) en de Saxenburgh Groep, Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg.

Samenwerking ZGT met universitaire medische centra

ZGT levert topklinische zorg en investeert in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Daarvoor werkt ZGT samen met de Universiteit Twente en universitaire medische centra.

Samenwerking ZGT met universiteiten en hoge scholen

Voor ZGT is opleiding, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een tweede kerntaak, naast patiëntenzorg. De komende jaren blijft ZGT de lopende samenwerking met universiteiten en hoge scholen op gebied van zorg, onderwijs en onderzoek voortzetten en blijft inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen die zich voordoen.

Samenwerking ZGT met zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben als geldverstrekker aan zorgaanbieders een belangrijke regiefunctie in het bepalen van het zorglandschap. ZGT voert jaarlijks bestuurlijk overleg met zorgverzekeraars waarbij productie-afspraken en concentratie en spreiding van zorg belangrijke gespreksonderwerpen zijn. 

Samenwerking ZGT met gemeenten

ZGT voert periodiek overleggen met burgemeesters en wethouders van Almelo en Hengelo over het zorgaanbod in de betreffende gemeentes.

Samenwerking ZGT met andere partners

Met andere zorgpartners in de regio wordt ervoor zorg gedragen dat er daadwerkelijk een keten van zorg voor de patiënt ontstaat. Denk hierbij aan eerstelijns centra, verloskundigen, thuiszorginstellingen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, GGZ-instellingen, derdelijns expertise centra etc.

Voorbeelden van partners waar ZGT onder andere mee samenwerkt.