Verpleegkundigen lopen in de gang

Introductie voor arts-assistenten en medisch specialisten

Welkom

Welkom bij ZGT! Naast de algemene introductie is dit een aparte, aanvullende introductie voor arts-assistenten en medisch specialisten. 

 • >

  Laboratorium Medlon

  Laboratorium binnen ZGT

  Almelo heeft een laboratorium waar 24 uur per dag alle routine analyses verricht worden. Speciale analyses (bijzondere apparatuur nodig, bijzondere expertise nodig of gewoon niet noodzakelijk om dagelijks te verrichten) wordt verzonden naar onze locatie in Enschede. In Almelo worden bloedproducten uitgegeven.
  Hengelo heeft alleen een zogenaamd point-of-care (POCT) laboratorium, uitgerust met kleine “bed-side” meters voor acute parameters. Overdag worden die bediend door een analist van Medlon, in de avond en nachturen door iemand van het SIT team in Hengelo. De klinische ochtendprikronde wordt verwerkt in Almelo, dit geldt ook voor parameters die overdag aangevraagd worden die niet in het POCT pakket zitten. Dit pakket bevat: Na, K, ureum, kreatinine, geïoniseerd Ca, Hb, Ht, glucose, lactaat en bloedgas. INR, urinescreen, CRP, d-Dimeer. Bloedproducten in Hengelo worden uitgegeven via de hemobank. In de regel wordt bloed afgehaald door verpleegkundigen of medewerkers van de OK. Indien gewenst kun je als arts-assistent of medisch specialist ook bevoegd verklaard worden om dit te doen. Je moet dan een korte introductievideo bekijken en je krijgt een barcode om je zelf te kunnen identificeren bij de hemobank.

  Lab aanvragen

  Bijna alle lab aanvragen worden elektronisch geplaatst in HIX. Er zijn nog een paar testen waarvoor we papieren formulieren hanteren, bijvoorbeeld malaria onderzoek. De formulieren zijn in de regel op de verpleegafdelingen, poliklinieken en SEH voorradig. Belangrijk is om OF je arts code te vermelden op het formulier OF tenminste je naam EN specialisme. Alleen naam is niet voldoende. Alleen een naam vermelden op een formulier geeft het risico dat de uitslagen naar de verkeerde arts gerapporteerd worden.

  Prikrondes

  We kennen op beide locaties een klinische prikronde. Deze heet in de volksmond de 8 uurs ronde, maar start reeds om 6 uur op de IC, gevolgd door de CCU, de acute opvang etc. De afdelingen worden in een vaste volgorde afgehandeld zodat we iedere keer rond dezelfde tijd aanwezig zijn. Er worden in deze ronden alleen patiënten geprikt waarvoor een elektronische order is. Patiënten waarvoor een briefje op de balie ligt, worden niet geprikt. Uitzondering wordt gemaakt als er nog iets toegevoegd moet worden aan een order die reeds geplaatst is.

  Alle overige orders voor de dag kunnen geplaatst worden in of de bezemronde of als cito bepaling. CITO graag alleen voor echt spoedeisende zaken. Voor CITO aanvragen hoeft niet gebeld te worden. De order komt bij ons op een smartphone binnen.
  Nabepalingen kunnen ook elektronisch worden aangevraagd. Ook hier hoeft niet voor te worden gebeld. Indien wij nog geschikt materiaal hebben wordt de test verricht. Indien dit niet voorhanden is, dan wordt het verzoek voor nabepaling omgezet in een order in de bezemronde.

  Uitslagen en doorbellen

  Uitslagen worden elektronisch gerapporteerd. Een enkele uitslag van een extern lab komt nog op papier binnen. In HIX zie je dan “zie uitslagformulier”. De uitslag wordt gescand en opgeslagen in HIX onder het hoofdstuk “Multimedia”
  Voor sterk afwijkende uitslagen zijn doorbelgrenzen benoemd. Deze zijn te vinden op onze website onder medlon.nl/professional/vademecum/doorbelgrenzen-en-termijnen. We maken op vakgroepsniveau afspraken aan wie de uitslagen worden doorgebeld. Vraag even aan je collega’s wat de afspraken voor jouw groep zijn. Er is op deze pagina overigens ook informatie te vinden over afname materialen, responstijden en referentiewaarden.

  Bloedproducten

  Almelo heeft erytrocyten en plasma op voorraad. Er is niet standaard een trombochtenconcentraat op voorraad. We worden beleverd vanuit Sanquin Deventer. Reken op een uur indien een product vanuit Deventer moet komen. Dit kan in spoed situaties versneld worden door een zogeheten A1 rit te bestellen, dan mag de bloedbank met zwaailicht en sirene rijden. Geef dus duidelijk aan indien het een spoedlevering moet worden.
  Aanvragen van bloedproducten moet met het aanvraagformulier bloedproducten. Dit moet door een arts getekend zijn. Indien je niet in de gelegenheid bent om dit zelf te tekenen dan mag de verlengde arm constructie toegepast worden.
  Er is in ZGT een protocol opgesteld waar in de indicaties voor transfusie zijn vastgelegd. Dit is te vinden in KIS (21546367 - Bloedtransfusie, beleid (ZGT)

  Tot slot

  Realiseer je dat er ’s nachts maar één analist aan het werk is. Deze maakt een bloedproduct klaar voor de ene patiënt, prikt een bloedkweek bij een andere patiënt en verricht analyses voor een derde patiënt. Af en toe moet de analist hierbij prioriteiten stellen. Goede prioriteiten kunnen alleen gesteld worden met de juiste info. We vragen van jullie om je hier goed van bewust te zijn en helder te communiceren in geval van urgentie.

  De vakgroep klinische chemie bestaat uit acht klinisch chemici die over alle locaties werken. De dienstdoende is laagdrempelig te bereiken via 8015. We denken graag met je mee. Het laboratorium bevindt zich fysiek op de begane grond, looproute 0.11. Voor de arts-assistenten wordt hier ook één keer per maand het hematologieonderwijs gegeven.

   

 • >

  De arts-assistentenvereniging

  De arts-assistentenvereniging is er voor alle AIOS, ANIOS, apothekers in opleiding, klinisch chemici in opleiding en alle overige 'opleidingsassistenten'. Wij behartigen jullie belangen in het leerhuis, kunnen bemiddelen bij conflicten, en houden ons bezig met allerlei projecten die (ook) voor assistenten relevant zijn (bijvoorbeeld duurzaamheid). Maar bovenal zijn we er ook voor de gezelligheid en organiseren we borrels, etentjes en feestjes. Dus genoeg reden om lid te worden!

  Lidmaatschap kost €5,- per maand en wordt direct met je salaris verrekend (je hoeft dus zelf niets te doen). Voor elk lid krijgen we ook een bijdrage vanuit het ziekenhuis. Lid worden kan via de volgende link:

  We hopen jullie allemaal als lid te mogen verwelkomen.

 • >

  Coöperatie Medisch Specialisten ZGT (CMS)

  Alle medisch specialisten werkzaam binnen ZGT zijn verbonden aan CMS

  De Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. (CMS) is het medisch specialistisch bedrijf dat de medisch specialistische zorg binnen ZGT verzorgt.
  De meeste medisch specialisten die werkzaam zijn binnen ZGT zijn vrijgevestigde ondernemers. Een kleiner deel van de medisch specialisten is in loondienst van ZGT.
  Alle medisch specialisten*, zowel de vrijgevestigden als de dienstverbanders, die werkzaam zijn binnen ZGT zijn verbonden aan de CMS.

  *Onder medisch specialisten worden tevens verstaan alle daaraan gelijkgestelde beroepsbeoefenaren zoals klinisch chemici, klinisch fysici, psychologen, apothekers, SEH-artsenKNMG en geestelijk verzorgers.

  Leden van de CMS zijn de vakgroepen

  De vakgroepen van vrijgevestigde medisch specialisten, dat wil zeggen hun juridische samenwerkingsverbanden/rechtspersonen, zijn de Leden van CMS.
  Bijvoorbeeld: Maatschap Cardiologen ZGT, Coöperatie Longartsen ZGT, Kinderartsen ZGT B.V.
  Leden van CMS zijn dus de vakgroepen en niet de individuele specialisten.

  De in dienstverband werkende medisch specialisten zijn middels hun vakgroep als statutair orgaan (zgn. Organen Dienstverband) aangesloten bij de CMS.
  Bijvoorbeeld: Orgaan Dienstverband Reumatologie, Orgaan Dienstverband Geriatrie, Orgaan Dienstverband Allergologie.

  De Organen Dienstverband hebben binnen de CMS dezelfde zeggenschap als de Leden, dat wil zeggen dat zij in de algemene ledenvergadering (ALV) stemrecht hebben over alle onderwerpen die ter vergadering worden aangebracht, met uitzondering van onderwerpen die specifiek de financiële afspraken met de Leden betreffen aangaande het verdelingsmodel en productie/prijsafspraken. 

  Doel van de CMS is het gezamenlijk bevorderen van optimale medische zorg

  Doel van de CMS is het gezamenlijk en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de leden en de Organen Dienstverband bevorderen van optimale medisch specialistische zorg aan patiënten, het behartigen van de (financiële) belangen van haar leden en het behartigen van de functionele belangen van de leden en de Organen Dienstverband.

  Samenwerking tussen ZGT en CMS

  De CMS functioneert als een bedrijfscoöperatie die medisch specialistische zorg (kennis, kunde en arbeid) verkoopt en levert aan ZGT en die medisch specialistische zorg (kennis, kunde en arbeid) inkoopt bij haar leden. De CMS draagt zorg voor onderlinge afstemming tussen de leden/Organen Dienstverband en voor collectieve afspraken binnen de CMS en met ZGT in het belang van de kwaliteit, de organisatie en efficiëntie van de medisch specialistische zorg. De CMS is strategische partner van ZGT voor visie, strategie en beleid.

  De samenwerkingsafspraken tussen de CMS en ZGT zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast heeft de CMS met elk Lid een ledenovereenkomst en met elke individuele medisch specialist een kwaliteitsovereenkomst, zowel met de vrijgevestigden als met de dienstverbanders. In deze kwaliteitsovereenkomst verbindt de medisch specialist zich tot het nakomen van de kwaliteits- en veiligheidsafspraken en alle andere collectieve afspraken waar de CMS zich jegens ZGT toe heeft verbonden. Op grond hiervan kan CMS de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van ZGT garanderen.

  Waar vind je het bestuur en secretariaat CMS?

  Locatie ZGT Almelo, Zorgboulevard, kamer Q031 (bij de hoofdingang nog vóór de receptie rechts, langs de poliklinische apotheek, einde van de gang)

  Telefoon: 088 708 3267

  E-mail: secretariaatcms@zgt.nl

 • >

  ZGT Academie

  ZGT Academie

  De ZGT Academie vind je op route 6.2, alle dagen geopend van 8.00 tot 17.30 uur. Hieronder tref je een overzicht van contactpersonen van de onderdelen van de ZGT Academie. 

  • Stage bureau: Francis Keizer - Kamerich, secretaresse dect. 3249
  • Bureau co-assistenten: Sandra Meester, dect. 3514
  • Bureau arts-assistenten: Claar Blaauw, manager-arts-assistenten. Veronique Stroot, secretaresse, dect. 4373
  • Wetenschapsbureau: Miriam Vollenbroek en Veronique Stroot dect. 4373
  • Mediatheek: Alice Geerdink
  • Bij- en nascholingen: Leonie Oude Avenhuis, secretaresse 

  Werkzaamheden ZGT Academie

  • Organisatie mbo/ hbo-stagiaires/ WO-onderzoekers/ coassistenten en arts –assistenten.
  • Secretariële, administratieve, inhoudelijke ondersteuning zorg- en medisch domein en wetenschapsbureau.
  • Bij- en nascholingen ZGT zorg en medisch domein.
  • Ondersteuning aan iedereen die wetenschappelijk onderzoek doet.
  • ALS/ BLS/ Introductiedagen zorg en medisch domein
  • Organisatie Wetenschap-dag

  Bureau arts-assistenten

  In verband met het (tijdelijk) vervallen van de introductiedag worden de A(N)IOS die starten vanaf 01-05-2020 benaderd voor afspraak met de manager arts-assistenten om duidelijke informatie te ontvangen over declaraties en vergoedingsmogelijkheden tijdens zijn of haar opleidingsperiode.
  De afspraak wordt gemaakt door met Veronique Stroot met de A(N)IOS (v.stroot@zgt.nl).

  Declaraties

  ZGT gebruikt de applicatie Y-force systeem om te declareren. 
  Drie belangrijke basisregels:

  1. Zonder toestemming van de manager arts-assistenten vooraf is het niet mogelijk een declaratie in te dienen. Beter extra gevraagd dan niet gevraagd.
  2. Zonder toezicht en bonnen: geen uitbetaling.
  3. Per kwartaal declareren en per kalenderjaar.
 • >

  Juridische aspecten

  Als arts zul je te maken krijgen met klachten en soms ook met schadeclaims. Dat is, helaas, een minder leuk onderdeel van je werk als arts. Een klacht gaat over ontevredenheid, een claim gaat over geld. Bij zowel klachten als claims kunnen de emoties hoog oplopen. 

  Klachten

  Klachten kunnen worden voorgelegd aan één van onze klachtenbemiddelaars. Zij zijn onpartijdig en geven nooit een oordeel over de gegrondheid van een klacht. Zij zullen proberen de vertrouwensrelatie tussen de klagende patiënt en de arts te herstellen. In veel gevallen lukt dat.

  Klachten kunnen ook worden voorgelegd aan onze klachtenonderzoekscommissie. Deze commissie is onafhankelijk en geeft een zienswijze over de gegrondheid van de klacht. De Raad van Bestuur besluit vervolgens of de klacht gegrond of ongegrond is. Deze commissie geeft geen oordeel over te vergoeden schade. Als de klager niet tevreden is over de uitkomst van deze klachtenprocedure dan kan vervolgens een klacht worden ingediend bij de landelijke geschillencommissie. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak over de klacht en is bevoegd een schadevergoeding toe te kennen tot een bedrag van € 25.000,-.

  Claims

  Een patiënt, een nabestaande en soms nog andere personen, kunnen een claim indienen. Dat kan na een klacht gebeuren maar ook meteen. Een claim gaat over schadevergoeding van geleden/te lijden materiële of immateriële schade. Iemand heeft alleen recht op schadevergoeding als sprake is van aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is aan de orde bij een fout en dus niet bij een complicatie.
  Van een fout is pas sprake als een andere redelijk bekwame en redelijk handelende beroepsgenoot de gezondheidsschade had kunnen voorkomen en/of verminderen. Het verschil tussen een klacht en een complicatie is in de praktijk lang niet altijd duidelijk. ZGT beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering voor al haar medewerkers. De verzekeraar is Medirisk. 

  Tuchtrechtelijke procedure

  Ook kan iedere BIG-geregistreerde zorgverlener te maken krijgen met een tuchtrechtelijke procedure. Het tuchtrecht is geregeld in de Wet BIG en het doel is: het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het tuchtcollege kan ingrijpende maatregelen opleggen waarbij de waarschuwing de minst zware is en doorhaling de zwaarste maatregel is. Juridische bijstand weliswaar niet verplicht, maar wel aan te raden. 

  Calamiteitenprocedure

  De laatste procedure die hier genoemd moet worden is de calamiteitenprocedure. Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. Alle calamiteiten moeten worden gemeld bij de IGJ. Een calamiteit wordt onderzocht door de Calamiteitencommissie. Deze commissie rapporteert aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stuurt het rapport naar de IGJ. Het is belangrijk om te realiseren dat gegevens met betrekking tot een calamiteitenmelding kunnen worden gebruikt in juridische procedures van welke aard ook. Bij VIM-meldingen mag dat juist niet. Een calamiteitenmelding en de uitkomst van het onderzoek kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokken zorgverleners.

  Als je te maken krijgt met één van deze onderwerpen of andere juridische vragen hebt, neem dan gerust contact op met één van de ziekenhuisjuristen: mr. Brigitte Kramer-Eijkholt of mr. Riekje Witteveen. 

 • >

  1e en 2e Lijn zorg regio Almelo en Midden-Twente i.s.m. ZGT

  ZGT kent 2 vestigingen waardoor ZGT verbonden is met 2 huisartsen regio’s:

  Regio Almelo

  Het werkgebied regio Almelo (Wierden, Enter, Rijssen, Den Ham – Vroomshoop, Vriezenveen – Westerhaar en Almelo) bevat een adherentiegebied van ongeveer 211.000 inwoners.
  De regio Almelo heeft 1 bestuur: de FEA (Federatie Eerstelijnzorg Almelo). De CHPA (Centrale Huisartsenpost Almelo) heeft hetzelfde bestuur: FEA / CHPA bestuur.
  De FEA regelt de zaken voor de zorggroepen (o.a. ketenzorg) en is aanspreekpunt voor partners zoals ZGT.

  Regio Midden-Twente

  Het werkgebied Hengelo (Borne, Delden, Goor, Diepenheim, Dinkelland en Hengelo) bevat een adherentiegebied van ongeveer 131.475 inwoners.
  De regio bestaat uit verschillende zelfstandige werkende hagro’s (huisartsen groepen) en de HHV (Hengelose Huisartsen Vereniging) . De hagro voorzitters en het HHV bestuur is aanspreekpunt voor ZGT.
  Thoon (Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland) regelt voor de regio Hengelo en Enschede de zaken voor de zorggroepen.

   

  Huisartsenposten


  Almelo

  • Inpandig in ZGT
  • Geïntegreerde spoedpost (huisartsenpost en SEH)
  • Triage bij zelfverwijzers vindt plaats vanuit de CHPA
  • Radiologie en lab-onderzoek mogelijk voor de eerste lijn in de ANW uren
  • Bestuur: CHPA/FEA

  Hengelo (SHT = Spoedzorg Huisartsen Twente)

  • HAP gevestigd in ZGT zonder SEH (wel aparte locatie)
  • Beperkte faciliteiten voor 1e lijn diagnostiek
  • Bestuur: SHT regio Hengelo en Enschede

  Samenwerking

  In het kader van 'zorg voor morgen' werken huisartsen samen met ZGT aan waardegedreven zorgprojecten. Een aantal projecten zijn succesvol en reeds geïmplementeerd en een aantal nog in de pilotfase.

  Tot slot: goede samenwerking vergt afstemming. Bij achteruitgang, overlijden of onverwachte gebeurtenis graag contact zoeken met de huisarts. Bij de centrale receptie / telefonie zijn de overleglijnen bekend en via het smoelenboek (beveiligd met inlog) de directe telefoonnummers van de huisartsen.

   

 • >

  Stollingszorg

  In ZGT streven we ernaar om het aantal vermijdbare complicaties naar nul te reduceren. Een deel hiervan komt voort uit een verantwoorde omgang met antistolling. Antistolling komt in vele vormen en met vele indicaties. 

  In ZGT streven we ernaar om het aantal vermijdbare complicaties naar nul te reduceren. Een deel hiervan komt voort uit een verantwoorde omgang met antistolling. Antistolling komt in vele vormen en met vele indicaties.
  In ZGT heeft de hoofdbehandelaar tijdens de opname hier de verantwoordelijkheid voor. De hoofdbehandelaar zal ten alle tijden op de hoogte moeten zijn of de patiënt middelen gebruikt die de stolling beïnvloeden, waarom hij deze gebruikt. Ook zal de hoofdbehandelaar zich dan moeten afvragen wat te doen met deze medicatie.

  De protocollen over stollingszorg, acute bloeding, ingrepen en profylaxe zijn te vinden in KIS (Kwaliteits Informatie Systeem). Het icoon van KIS staat onder in de taakbalk. In het document Antistolling, overzicht protocollen staan alle protocollen verzameld.

  Voordat je de voorschrijver belt met vragen over de antistolling, is het gewenst dat je eerst deze protocollen bekijkt.
  In ZGT is een commissie antistolling. Beleidsvragen over antistolling kunnen gesteld worden via internist S. Oost.

  KIS is te vinden op de startpagina van Klik (het intranet). Rechts op deze pagina bevinden zich onder 'Apps'  een aantal icoontjes. Zoek hier tussen naar het icoontje van een document waar 'kis' op staat. Klik hier op, vul in de zoekbalk stolling in en zoek in 'Alles'.

   

   

 • >

  ZGT Apotheek

  De ZGT Apotheek is er voor:

  • Farmaceutische patiëntenzorg
  • Geneesmiddelenmanagement 
  • Geneesmiddelenproductie (in Hengelo)

  De ZGT Apotheek is een klinische en poliklinische apotheek, in zowel Almelo als Hengelo. De bezetting bestaat uit negen ziekenhuisapothekers, drie ziekenhuisapothekers in opleiding, twee poliklinisch apothekers en drie projectapothekers. 

  Farmaceutische patiëntenzorg

  De farmaceutische patiëntenzorg bestaat onder andere uit de overdracht van medicatiegegevens. Dit houdt in dat er thuismedicatie kan worden opgehaald en er vindt overdracht van ontslagmedicatie en medicatieverificatie plaats. 
  Medicatiebewaking en begeleiding is er voor:

  • Interacties
  • Dosering
  • Clinical Rules (o.a. nierfunctie, antibiotica switch)
  • Bloedspiegelbepalingen
  • Toxicologie

  Overleg met dagapotheker (dect. 4426) of de dienstdoende apotheker (via receptie) bij intoxicatie.

  Ook is de ZGT Apotheek er voor: 

  • Opstellen behandelprotocollen
  • Werkinstructies omgaan met geneesmiddelen
  • Infuusmonografieën handboek parenteralia
  • Begeleiding trials

  Bereikbaarheid (ziekenhuis) apotheker

  Kantoortijden (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur)

  • Dagapotheker: 4426
  • Poliklinische dagapotheker: 4478

  Buiten kantoortijden: dienstdoende ziekenhuisapotheker via receptie. 

  Wil je nog meer informatie over de apotheek? Op de ZGT website vind je dit onder 'Algemene informatie ZGT Apotheek'.
  Ook op Klik kun je ons vinden: 'Weten en regelen' -> 'ZGT Apotheek'. 

Z-Cards informatieveiligheid en medische apparatuur

Hieronder tref je de belangrijkste informatie wat betreft medische technologie en informatieveiligheid, dit is samengevoegd in zogeheten Z-Cards.